Uchwała Nr V.51.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 tekst jednolity ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2019 r. poz. 122 tekst jednolity ) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

Załącznik do uchwały Nr V.51.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 marca 2019 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie należy przez to rozumieć  Gminę Mściwojów;

2) Schronisku  należy przez to rozumieć  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151 z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług;

3) Zakładzie leczniczym – należy przez to rozumieć podmiot, który świadczy usługi w zakresie  opieki  weterynaryjnej ,Gabinet weterynaryjny „MEGAVET horse” - Grzegorzów 10a z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług;

4) Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w Mściwojowie nr 62 z którym została zawarta umowa na przyjęcie zwierząt gospodarskich.

5) Odłowie bezdomnych zwierząt –  należy przez to rozumieć  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151 z którą  Gmina zawarła umowę.

6) Programie należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Mściwojów.

2. Realizatorami Programu są:

1) Gmina Mściwojów;

2) schronisko,

3) zakład leczniczy,

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,   współpracujące z Gminą Mściwojów.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mściwojów;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt .

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mściwojów realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3) Zakład leczniczy poprzez opiekę nad zwierzętami wymagającymi opieki weterynaryjnej;

4) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Gmina Mściwojów poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Mściwojów.

b) Karma będzie wydawana w Urzędzie Gminy pok. Nr 11 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach urzędowania.

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;

d) organizacje pozarządowe  poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mściwojów realizują:

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt  „AZYL” w Dzierżoniowie ul. Brzegowa 151  uprawniona do odłowu zwierząt  na podstawie zawartej umowy w tym zakresie w terminie nieprzekraczającym 48 godz. od momentu zgłoszenia.

2) Odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu

z tym organem .

§ 7. Sterylizację albo kastrację zwierząt  realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Mściwojów;

3) Sterylizację przeprowadza lekarz weterynarii.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji  bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

2) Gmina Mściwojów poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie  ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej .

3) Organizacje pozarządowe poprzez promowanie akcji adopcyjnych zwierząt przekazanych do schroniska.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 10. 1. Gmina zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt  domowych - psy, które wymagają obserwacji w kierunku wścieklizny z powodu pokąsania człowieka w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Mściwojowie.

2. Natomiast pozostałe zwierzęta gospodarskie - domowe, które wymagają obserwacji w kierunku wścieklizny mają zapewnione miejsce w gospodarstwie rolnym wskazanym w § 1 pkt. 4.

3. Obserwacje zwierząt prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:

Gabinet Weterynaryjny w Grzegorzowie 10a.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Mściwojów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mściwojów  oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji oraz znakowania , a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Mściwojów w kwocie -  25.000 złotych, w tym:

1) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom – 5. 000 zł,

2) na sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi      - 4. 000 zł,

3) na akcje promocyjne, edukację – 1.000 zł

4) sterylizację  zwierząt – 5.000 zł

5) na zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt poprzez przekazanie ich do schroniska – 10. 000 zł,

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018.  1986, z ze zm.).


 

 

uzasadnienie

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122) zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 roku.

Program ten obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt i zasady ich wyłapywania;

2. sterylizacja i kastracja zwierząt;

3.opieka nad wolno żyjącymi kotami;

4.adopcja bezdomnych zwierząt;

5.usypianie ślepych miotów;

6.opieka nad zwierzętami gospodarskimi oraz zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych;

7.finansowanie programu i wykonanie uchwały;

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze i został on pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza weterynarii oraz koła łowieckie. Do dnia dzisiejszego mimo wysłania poczta i e-mailem  nie otrzymaliśmy  opinii z TOZ oddział w Jaworze, ale zgodnie z art. 11a pkt. 8  w/w ustawy: „Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu”. W związku z powyższym przyjmuje się opinie pozytywną oddziału TOZ Jawor.