Uchwała Nr V.52.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) w związku z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Dla zbywanej przez Gminę Mściwojów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym, położonym w granicach działek nr 392/13, 392/18, 392/20 obręb Targoszyn, gmina Mściwojów, wyraża się zgodę na podwyższenie do 45% (słownie: czterdzieści pięć procent) bonifikaty od ceny tej nieruchomości, ustalonej zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII.191.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

    Zgodnie z art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.2204z późn. zm) ustaloną zgodnie z art. 67 w/w ustawy cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Właściwy organ może, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.