Uchwała Nr V.53.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) w związku z art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony będącej własnością Gminy Mściwojów niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 140/2 dr obręb Godziszowa, gmina Mściwojów o powierzchni 2292 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00024752/4, ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w celu budowy przyłączy sieci  telekomunikacyjnej i wodociągowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

Zgodnie z art.37ust4ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r., poz.2204z późn. zm.) zawarcie umów użytkowaniana czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.  Rada możewyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Z kolei zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnenie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.