Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.)

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

 

     I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będących własnością Gminy Mściwojów następujących nieruchomości:

 1. położonej w obrębie Snowidza w granicach niezabudowanej działki nr 204/3 o powierzchni 0,1600 ha, dla której w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00024871/7.

Cena wywoławcza netto wynosi 35.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadiumwynosi 3.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.7.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok. nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębieSnowidza w granicach niezabudowanej  działki nr 205/3 o powierzchni 0,1300 ha, dla której w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00012138/7.

Cena wywoławcza netto  wynosi 30.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadiumwynosi 3.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Przeznaczenie nieruchomości wymienionych w pkt 1 - 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza określone jest jakoteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 22MN.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza uchwalonym uchwałą Rady Gminy Mściwojów Nr IV/16/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r., Nr 84, poz.960),

Dostęp do działek z wewnętrznej gruntowej drogi gminnej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej.

 1. lokal mieszkalnypołożony w Mściwojowie nr 39/1 o powierzchni użytkowej 64,14 m2 i powierzchni pomieszczeń przynależnych 24,15 m2 wraz z udziałem w wysokości 2240/10000 w częściach wspólnych nieruchomości położonej w granicach działki nr 249 o powierzchni 0,2670 ha.

Cena wywoławcza netto wynosi 62.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadiumwynosi 6.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.8.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. lokal mieszkalnypołożony w Mściwojowie nr 39/1A o powierzchni użytkowej 64,22 m2 i powierzchni pomieszczeń przynależnych 24,15 m2 wraz z udziałem w wysokości 2294/10000 w częściach wspólnych nieruchomości położonej w granicach działki nr 249 o powierzchni 0,2670 ha.

Cena wywoławcza netto wynosi 62.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadiumwynosi 6.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Dla nieruchomości wymienionych w pkt 3 -4 w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00018242/1.

Lokale zlokalizowane są w granicach nieruchomości, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określona jest jako dawny obiekt szkoły. Obecnie budynek o funkcji mieszkalno-usługowej. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie. Obiekt objęty wojewódzką (gminną) ewidencją zabytków - do zachowania - 20MU. Wszelkie działania na podstawie dokumentacji projektowej winny być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962).

Lokale mieszkalne wymienione w pkt 3 - 4 znajdują się na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, wielorodzinnego.

obrazek

obrazek

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 501 o powierzchni 0,2600 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 72.800,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 7.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.9.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 502 o powierzchni 0,2960 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 82.880,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 8.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 503 o powierzchni 0,3035 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 84.980,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 8.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 504 o powierzchni 0,2854 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 85.620,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 8.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 505 o powierzchni 0,2673 ha, Cena wywoławcza netto wynosi 80.190,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 8.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 506 o powierzchni 0,2491 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 74.730,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 7.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 507 o powierzchni 0,2309 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 69.270,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 7.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.12.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 508 o powierzchni 0,2137 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 64.110,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 6.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 509 o powierzchni 0,1995 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 59.850,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 6.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.13.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 510 o powierzchni 0,2825 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 84.750,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 8.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

 1. położonej w obrębie Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 511 o powierzchni 0,2278 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 68.340,00 zł plus podatek VAT 23%

Wadium wynosi 7.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. o godz.14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Dla nieruchomości wymienionych w pkt 5 -15 w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00016967/5.  

Przeznaczenie nieruchomości wymienionych w pkt 5 - 15 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej - perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów. Ustala się sukcesywną linię zabudowy. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązującą linię zabudowy. Ustala się gabaryty projektowanej zabudowy: maksymalna dopuszczana wysokość - dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Dachy dwuspadowe symetryczne, usytuowane wzdłuż drogi powiatowej 1KD (Z1/2) - w układzie kalenicowym.  Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi Z (drogi powiatowej 1KD(Z1/2))

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962).

Dostęp do wszystkich działek bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2804D relacji Mściwojów - Niedaszów. W granicach działek (od strony drogi powiatowej) zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telefoniczna. Działki położone bezpośrednio przy zbiorniku wodnym "Mściwojów".   

Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości są wolne od wszelkich długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla poszczególnych działek, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium, na każdą działkę oddzielnie, w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 10 maja 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.