Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.39 ust.1 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.)

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Mściwojów nieruchomości położonej w obrębie Mściwojów, gmina Mściwojów w granicach niezabudowanej działki nr 265 o powierzchni 0,1850 ha,

Cena wywoławcza netto wynosi 40.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie 43 (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

Dla nieruchomości w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00020251/4.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określone jest jako 29 MN - Rozwojowe tereny osiedleńcze wsi Mściwojów. Tereny przewidziane pod zabudowę jednorodzinną. Dla zachowania ładu przestrzennego pierwszy realizowany budynek mieszkalny (zgodnie z pozwoleniem na budowę) wyznacza dla pozostałych obiektów obowiązującą linię zabudowy. Ustala się gabaryty projektowanej zabudowy: maksymalna dopuszczana wysokość - dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Dachy dwuspadowe symetryczne, usytuowane wzdłuż drogi gminnej 6 KD (L1/2) - w układzie kalenicowym. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi klasy D.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962).

Dostęp do działki z wewnętrznej gruntowej drogi gminnej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% podanej ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 26 marca 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn.zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (76) 878 85 35. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy."