Wójt Gminy Mściwojów – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) informuję o otwartym
i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Mściwojw.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Mściwojów,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

  1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych
  2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Mściwojów wynosi: 1

Wymagane dokumenty:

  1. zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- adresu zamieszkania,

-telefonu kontaktowego,

– adresu email.

  1. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w  Urzędzie Gminy w Mściwojowie  (pok. Nr 11 ) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy  Mściwojów 43, 59-4007 Mściwojów z dopiskiem „Nabór na rachmistrza terenowego -  Powszechny spis rolny 2020”.

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                          

Gminny Komisarz Spisowy 

      /-/ Mariusz Foryś