Uchwała Nr XII.84.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz 506 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1- 3, 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 poz. 2010) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Mściwojów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20 zł miesięcznie.

3. Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
w wysokości 40,00 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki określonej w § 1 ust. 2, 3 lub 4.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII.107.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

uzasadnienie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się między innymi:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługa administracyjna tego systemu;

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W celu wykonania powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków

finansowych. Przekłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których Gmina musi pobrać opłaty w takiej wysokości, aby pokryły one realizację zadania w całości.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wPolsce, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.

Głównymi czynnikami wpływającymi na znaczący wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadówkomunalnych są:

- wzrost opłaty za składowanie odpadów;

- wzrost ceny zagospodarowania odpadów;

- wzrost minimalnego wynagrodzenia;

- skokowy wzrost cen paliw i energii;

- 5-frakcyjny system selektywnej zbiórki odpadów.

Nadmienić należy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Mściwojów, pomimo ciągłego wzrostu, zarówno kosztów zagospodarowania odpadów, jak i ilości oddawanych odpadów, nie ulegały zmianom od 2013 roku. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, należy określić stawkę opłaty podwyższonej. Określa się dwukrotność stawki podstawowej.