Uchwała Nr XII.89.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) i art. 15 ust. 3 pkt. 1 i ust. 6 oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2020 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w następującym zakresie i wysokości:

1) koszenie terenów zielonych za 1 m2  - 0,10 zł;

2) równanie dróg gminnych równiarką z ciągnikiem za 1 m2 powierzchni  - 0,10 zł;

3) sprzątanie przystanków za 1 m2 powierzchni    - 1,22 zł;

4) odśnieżanie dróg gminnych  za 1 m2 powierzchni    - 0,17 zł;

5) odmulanie 1 mb rowów gminnych - 8,59 zł;

6) zamiatanie 1 m2 dróg gminnych zamiatarką z ciągnikiem  - 0,12 zł;

7) korytowanie 1 mb dróg gminnych  - 10,74 zł;

8) korytowanie 1 mb dróg gminnych z wywozem - 21,63 zł.

§ 2. 1. Kwotę należnej dotacji ustala się przy zastosowaniu jednostkowych stawek dotacji, o których mowa w § 1.

2. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana z uwzględnieniem jednostkowych stawek dotacji, stosownie do przebiegu realizacji zadań dotowanych.

3. Ogólna kwota dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek