Mściwojów, 22.10.2020 r.

Nr IRP.6733.1.2020(7)

  

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mściwojów
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam

O wydaniu decyzji z dnia 21.10.2020 r. Nr IRP.6733.1.2020(6) o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu śr/c De 125 oraz dwóch przyłączy gazu śr/c De 25 na działkach na działkach 381/14, 381/17, 381/20 obr. Snowidza w gminie Mściwojów.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu.