W sprawie:
poboru podatków stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie zasad wynagradzania za inkaso

Data uchwały:

2011-04-27

Numer uchwały:
VII/30/11

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 98, poz. 1580 z 12 maja 2011 r.
Wchodzi w życie 26.05.2011 r.


 

UCHWAŁA Nr VII/30/11
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 
w sprawie poboru podatków stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenie zasad wynagradzania za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn.zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zarządza się  na terenie Gminy Mściwojów pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych.
§ 2.

Inkasentami podatków na terenie Gminy są:
1)      w sołectwie Barycz Pani Agnieszka Glinda
2)      w sołectwie Godziszowa Pan Marek Chmiel
3)      w sołectwie Grzegorzów Pani Genowefa Suchecka
4)      w sołectwie Luboradz Pan Dariusz Stradowski
5)      w sołectwie Niedaszów Pani Gabriela Domaradzka
6)      w sołectwie Siekierzyce Pan Zdzisław Pawlaczek
7)      w sołectwie Drzymałowie Pan Józef Fudali
8)      w sołectwie Marcinowice Pan Mariusz Dębicki
9)      w sołectwie Mściwojów Pan Witold Zasławski
10)   w sołectwie Snowidza Pan Henryk Adamus
11)   w sołectwie Targoszyn Pani Halina Zych
12)   w sołectwie Zimnik Pan Damian Wojtala
 
§ 3.
1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 6 % zainkasowanych kwot za pobór i terminowe wpłacenie pobranych podatków na rzecz budżetu gminy.
2.  Wynagrodzenie o którym w pkt. 1 wypłacane są w terminie do 30 dni po racie podatku.
 
§ 4.
1. Inkasenci wymienieni w § 2 są zobowiązani do rozliczenia i wpłat zainkasowanych podatków w dniu następnym po ustawowym terminie płatności rat podatków.
2. Jeżeli dzień rozliczenia jest dniem wolnym od pracy, rozliczenia należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.
 
§ 5.
Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowanie należności.
 
§ 6.
Traci moc uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
                              
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska