Mściwojów, dn. 04.10.2011 r.

  

 OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów na lata 2011-2032" wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko"
           Na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227,  z późn. zm.), Wójt Gminy Mściwojów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów na lata 2011-2032" wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko" w dniach od 04 października 2011 r. do 26 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów 43, pokój nr 10 w godz. 800-1500.
        Uwagi i wnioski do projektu ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów" oraz do ,,Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów"  mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (awoznicka@msciwojow.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2011 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mściwojów.  

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 Wójt Gminy
(-) Mariusz Foryś