W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-04-04

Numer zarządzenia:
0050.23.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-04-04


 

Zarządzenie Nr 0050.23.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

2 052 979,00

0,00

2 052 979,00

 

75023 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

1 803 460,00 

0,00 

1 803 460,00 

 

 

4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

89 300,00 

- 4 201,00 

85 099,00 

 

 

4610 

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

0,00 

4 201,00 

4 201,00 

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80110 

 

Gimnazja 

1 387 360,00 

6 093,00 

1 393 453,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

24 600,00 

6 093,00 

30 693,00 

 

80113 

 

Dowożenie uczniów do szkół 

260 750,00 

- 6 093,00 

254 657,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

118 400,00 

- 6 093,00 

112 307,00 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 241 486,00

0,00

2 241 486,00

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 060 403,00 

500,00 

1 060 903,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

2 900,00 

500,00 

3 400,00 

 

85219 

 

Ośrodki pomocy społecznej 

765 686,00 

4 400,00 

770 086,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

5 100,00 

4 334,00 

9 434,00 

 

 

4570 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 

0,00 

66,00 

66,00 

 

85295 

 

Pozostała działalność 

104 079,00 

- 4 900,00 

99 179,00 

 

 

3110 

Świadczenia społeczne 

75 079,00 

- 9 000,00 

66 079,00 

 

 

4010 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

0,00 

3 000,00 

3 000,00 

 

 

4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

0,00 

300,00 

300,00 

 

 

4110 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

0,00 

500,00 

500,00 

 

 

4120 

Składki na Fundusz Pracy 

0,00 

100,00 

100,00 

 

 

4440 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

0,00 

200,00 

200,00 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

232 900,00

0,00

232 900,00

 

92120 

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

20 168,00 

0,00 

20 168,00 

 

 

2720 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

0,00 

20 000,00 

20 000,00 

 

 

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

20 000,00 

- 20 000,00 

0,00 

 

92195 

 

Pozostała działalność 

31 832,00 

0,00 

31 832,00 

 

 

4260 

Zakup energii 

0,00 

224,00 

224,00 

 

 

4300 

Zakup usług pozostałych 

17 000,00 

- 224,00 

16 776,00 

 

 

Razem:

15 038 672,00

0,00

15 038 672,00

 

 

 

w tym dochody bieżące 

 

 

10 855 152,00 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.