W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-05-23

Numer zarządzenia:
0050.38.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-05-23


Zarządzenie Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013 - zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 21.914,00 zł do kwoty  19.410.978,00 zł w tym dochody bieżące 11.415.790,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 21.914,00 zł do kwoty  18.485.154,00 zł w tym wydatki bieżące 11.287.634,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 23 maja 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

1 490 724,00

21 914,00

1 512 638,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

69 000,00

21 000,00

90 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

69 000,00

21 000,00

90 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

226 040,00

914,00

226 954,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

914,00

914,00

1 828,00

Razem:

19 389 064,00

21 914,00

19 410 978,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.38.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 23 maja 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 993 310,00

0,00

3 993 310,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 950 850,00

20 000,00

1 970 850,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 800,00

20 000,00

140 800,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

203 350,00

- 20 000,00

183 350,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

144 400,00

- 20 000,00

124 400,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

254 757,00

0,00

254 757,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 900,00

- 2 000,00

10 900,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

2 000,00

10 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 249 404,00

21 914,00

2 271 318,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

119 000,00

21 000,00

140 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

119 000,00

21 000,00

140 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

771 000,00

914,00

771 914,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

8 100,00

900,00

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 448,00

14,00

9 462,00

Razem:

18 463 240,00

21 914,00

18 485 154,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś