W sprawie:
ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.186.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2013.3396


Uchwała Nr XXVIII.186.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala co następuje:

 

§ 1. 

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 110/120 l z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości w wysokości 38,00 zł. Opłata za pojemnik o innej pojemności stanowi wielokrotność opłaty za pojemnik 110/120 l.

§ 2. 

Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 110/120 l z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, w wysokości 19,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłata za pojemnik o innej pojemności stanowi wielokrotność opłaty za pojemnik 110/120 l.

§ 3. 

Stawki określone w § 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska