W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Data uchwały:

2013-05-22

Numer uchwały:
XXVIII.188.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-22 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.
DZ. URZ. WOJ. 2013.3398


Uchwała Nr XXVII.188.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale nr XXII/114/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mściwojów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały".

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska