W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data zarządzenia:
2013-09-16

Numer zarządzenia:
0050.81.2013

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2013-09-16


Zarządzenie Nr 0050.81.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i art. 30 ust. 2, pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 13 ust. 2  uchwały nr XXIII/139/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2013, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 6.527,00 zł do kwoty 19.566.119,00 zł w tym dochody bieżące 11.504.011,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 6.527,00 zł do kwoty 18.640.295,00 zł w tym wydatki bieżące 11.389.775,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.81.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 16 września 2013 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

43 860,00

6 527,00

50 387,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

43 860,00

6 527,00

50 387,00

 

 

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

6 527,00

6 527,00

Razem:

19 559 592,00

6 527,00

19 566 119,00

 

 

Wójt


Mariusz Foryś

 

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.81.2013
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 16 września 2013 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 003 310,00

0,00

4 003 310,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 970 850,00

0,00

1 970 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 166 550,00

- 4 600,00

1 161 950,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

90 700,00

- 1 500,00

89 200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500,00

- 400,00

2 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39 300,00

5 500,00

44 800,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

1 000,00

4 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

54 825,00

6 527,00

61 352,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

54 825,00

6 527,00

61 352,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

6 527,00

6 527,00

Razem:

18 633 768,00

6 527,00

18 640 295,00

 

 

 

Wójt


Mariusz Foryś