W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2013 r.

Data uchwały:

2013-11-22

Numer uchwały:
XXXII.202.2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2013-11-22


Uchwała Nr XXXII.202.2013
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 193.063,00 zł do kwoty 19.213.076,00 zł w tym dochody bieżące 12.132.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 193.063,00 zł do kwoty 18.287.252,00 zł w tym wydatki bieżące 11.501.112,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały. 

3. Przenosi się wydatki inwestycyjne gminy między działami zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXII.202.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 22 listopada 2013 r.

Zmniejszenie planu dochodów gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 902 164,00

1 400 000,00

3 302 164,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 500 000,00

1 400 000,00

2 900 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 500 000,00

1 400 000,00

2 900 000,00

600

 

 

Transport i łączność

3 990 217,00

- 1 593 063,00

2 397 154,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 593 063,00

- 1 593 063,00

0,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 593 063,00

- 1 593 063,00

0,00

Razem:

19 406 139,00

- 193 063,00

19 213 076,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXII.202.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 22 listopada 2013 r.

Zmniejszenie planu wydatków gminy na 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 029 332,00

1 550 000,00

3 579 332,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 573 000,00

1 550 000,00

3 123 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 573 000,00

1 550 000,00

3 123 000,00

600

 

 

Transport i łączność

4 842 500,00

- 1 750 063,00

3 092 437,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

897 000,00

- 200 063,00

696 937,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

360 000,00

- 200 063,00

159 937,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 698 500,00

- 1 550 000,00

148 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 550 000,00

- 1 550 000,00

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 090 366,00

600,00

2 090 966,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

129 500,00

500,00

130 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

500,00

3 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

49 000,00

100,00

49 100,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

100,00

100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

82 680,00

200,00

82 880,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

79 498,00

200,00

79 698,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

780,00

200,00

980,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 696 010,00

6 000,00

1 702 010,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

251 500,00

6 000,00

257 500,00

 

 

4260

Zakup energii

40 000,00

6 000,00

46 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

327 100,00

200,00

327 300,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

171 550,00

200,00

171 750,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

200,00

11 200,00

Razem:

18 480 315,00

- 193 063,00

18 287 252,00

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXXII.202.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 22 listopada 2013 r.

Przeniesienie wydatków inwestycyjnych gminy między działami na 2013 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 573 000,00

1 550 000,00

3 123 000,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1 573 000,00

1 550 000,00

3 123 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 573 000,00

1 550 000,00

3 123 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7

0,00

650 000,00

650 000,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9

0,00

900 000,00

900 000,00

600

 

 

Transport i łączność

4 327 000,00

- 1  550 000,00

2 777 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 550 000,00

- 1 550 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 550 000,00

- 1 550 000,00

0,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 7

650 000,00

- 650 000,00

0,00

 

 

 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mściwojowie - droga nr 9

900 000,00

- 900 000,00

0,00

Razem

6 786 140,00

0,00

6 786 140,00

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska