W sprawie:
zmian w uchwale nr XXXIV.213.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014

Data uchwały:

2014-01-29

Numer uchwały:
XXXV.218.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-01-29


Uchwała Nr XXXV.218.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV.213.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 212 ust.1 pkt 6, ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

W uchwale nr XXXIV.213.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 dodaje się pkt 2 o treści:

"2) wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 600.000,00 zł".

2. W § 13 dodaje się pkt 4 o treści:

"4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 600.000,00 zł".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska