W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2014 roku

Data uchwały:

2014-03-31

Numer uchwały:
XXXVII.230.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-03-31


Uchwała Nr XXXVII.230.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856)  Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierz ę tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ś ci zwierz ą t na terenie Gminy M ś ciwojów w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.230.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 31 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2014 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

Ilekro ć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć  Gminę Mściwojów;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy ul. Ceglana 1 z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług;

3) Zakład leczniczy - należy przez to rozumieć podmiot, który świadczy usługi w zakresie  opieki  weterynaryjnej ,Gabinet weterynaryjny z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług;

4) Gospodarstwo rolne - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w Mściwojowie   nr 13 z którym została zawarta umowa na przyjęcie zwierząt gospodarskich;

5) Odłów bezdomnych zwierząt - należy przez to rozumieć firmę z która to gmina zawarła umowę;

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2014 roku.

§ 2. 

1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Mściwojów.

2. Realizatorami Programu są:

1) Inspektor ds. rolnictwa i melioracji w Urzędzie Gminy Mściwojów

Tel. kontaktowy (76)878-85-33;

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ;

3) Zakład leczniczy dla zwierząt

4) Specjalistyczna firma zajmująca się odławianiem zwierząt;

5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,   współpracujące z Gminą Mściwojów.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mściwojów;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt .

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mściwojów realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy;

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3) Zakład leczniczy poprzez opiekę nad zwierzętami wymagającymi opieki weterynaryjnej;

4) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. 

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Inspektor ds. rolnictwa i melioracji poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Urzędzie Gminy Mściwojów.

b) Karma będzie wydawana w Urzędzie Gminy pok. Nr 13 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach urzędowania.

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;

d) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mściwojów realizują:

1) Uprawniona firma odłowu zwierząt  na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt.

3) Odłowione zwierzęta przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu

z tym organem w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.

§ 7. 

Sterylizację albo kastrację zwierząt  realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Mściwojów;

3) Sterylizację przeprowadza lekarz weterynarii.

§ 8. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji  bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym
i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Inspektor ds. rolnictwa i melioracji poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie  ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. 

Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 10. 

1. Gmina zapewnia miejsce dla bezdomnych zwierząt  domowych - psy, które wymagają obserwacji w kierunku wścieklizny z powodu pokąsania człowieka w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Mściwojowie.

2. Natomiast pozostałe zwierzęta gospodarskie - domowe, które wymagają obserwacji w kierunku wścieklizny mają zapewnione miejsce w gospodarstwie rolnym wskazanym w § 1 pkt. 4.

3. Obserwacje zwierząt prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze.

§ 11. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym
z terenu Gminy Mściwojów.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. 

Wójt Gminy Mściwojów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mściwojów  oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji oraz czipowania , a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Mściwojów w kwocie 34.000 złotych, w tym:

1) na odławianie bezdomnych zwierząt  - 4 000 zł,

2) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom - 4 000 zł,

3) na sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi      - 2 000 zł,

4) na akcje promocyjne - 1.000 zł

5) sterylizację bezdomnych zwierząt - 3.000 zł

6) na zapewnienie opieki bezdomnych zwierząt poprzez przekazanie ich do schroniska - 20 000 zł,

§ 14. 

Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.).

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska