Ogłoszenie

Wójta Gminy Mściwojów

o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Działając zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.) Wójt Gminy Mściwojów ogłasza o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Projekt założeń sporządzony będzie dla obszaru gminy Mściwojów. Dokument określać będzie: 

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

4) zakres współpracy z innymi gminami.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy prosimy o składanie wniosków do projektu założeń w terminie do dnia 27 października 2014r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 43, ug@msciwojow.pl.   

 

Mariusz Foryś

Wójt Gminy Mściwojów