W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-07-18

Numer uchwały:
XLI.264.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-07-18


Uchwała Nr XLI.264.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.108.685,00 zł do kwoty 22.312.966,00 zł w tym dochody bieżące 11.538.556,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.455.000,00 zł do kwoty 21.736.757,00 zł w tym wydatki bieżące 11.529.017,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 3.455.000,00 zł do kwoty 10.207.740,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 346.315,00 zł do kwoty 346.315,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.264.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 lipca 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 010

  

  

 Rolnictwo i łowiectwo

 2 708 046,00

 1 375 000,00

 4 083 046,00

  

 01042

  

 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 2 400 000,00

 1 375 000,00

 3 775 000,00

  

  

 6630

 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 2 400 000,00

 1 375 000,00

 3 775 000,00

 700

  

  

 Gospodarka mieszkaniowa

 2 744 257,00

 485 637,00

 3 229 894,00

  

 70005

  

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 2 744 257,00

 485 637,00

 3 229 894,00

  

  

 0770

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 2 639 945,00

 485 637,00

 3 125 582,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1 493 499,00

 1 248 048,00

 2 741 547,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 76 019,00

 1 248 048,00

 1 324 067,00

  

  

 6207

 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 21 195,00

 1 248 048,00

 1 269 243,00

 Razem:

 19 204 281,00

 3 108 685,00

 22 312 966,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.264.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 lipca 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 010

  

  

 Rolnictwo i łowiectwo

 2 791 046,00

 1 400 000,00

 4 191 046,00

  

 01042

  

 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 2 430 000,00

 1 400 000,00

 3 830 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 2 430 000,00

 1 400 000,00

 3 830 000,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 2 198 150,00

 0,00

 2 198 150,00

  

 75023

  

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 1 983 580,00

 0,00

 1 983 580,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 8 000,00

 12 000,00

 20 000,00

  

  

 6060

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 67 000,00

 - 12 000,00

 55 000,00

 754

  

  

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 112 840,00

 25 000,00

 137 840,00

  

 75412

  

 Ochotnicze straże pożarne

 108 240,00

 25 000,00

 133 240,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 25 000,00

 25 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 155 405,00

 2 030 000,00

 4 185 405,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 395 585,00

 2 030 000,00

 2 425 585,00

  

  

 6057

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 1 248 048,00

 1 248 048,00

  

  

 6059

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 781 952,00

 781 952,00

 Razem:

 18 281 757,00

 3 455 000,00

 21 736 757,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.264.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 lipca 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 010

  

  

 Rolnictwo i łowiectwo

 2 430 000,00

 1 400 000,00

 3 830 000,00

  

 01042

  

 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 2 430 000,00

 1 400 000,00

 3 830 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 2 430 000,00

 1 400 000,00

 3 830 000,00

  

  

  

 Mściwojów IX Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

 0,00

 645 000,00

 645 000,00

  

  

  

 Mściwojów VII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

 694 000,00

 5 000,00

 699 000,00

  

  

  

 Mściwojów VIII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

 0,00

 750 000,00

 750 000,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 75 000,00

 0,00

 75 000,00

  

 75023

  

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 75 000,00

 0,00

 75 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 8 000,00

 12 000,00

 20 000,00

  

  

  

 Zakup i montaż klimatyzatorów

 0,00

 12 000,00

 12 000,00

  

  

 6060

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 67 000,00

 - 12 000,00

 55 000,00

  

  

  

 Zakup serwera z oprogramowaniem

 55 000,00

 - 5 500,00

 49 500,00

  

  

  

 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

 12 000,00

 - 6 500,00

 5 500,00

 754

  

  

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 1 500,00

 25 000,00

 26 500,00

  

 75412

  

 Ochotnicze straże pożarne

 0,00

 25 000,00

 25 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 25 000,00

 25 000,00

  

  

  

 Zakup i montaż bram wjazdowych do strażnicy OSP Marcinowice

 0,00

 25 000,00

 25 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1 036 800,00

 2 030 000,00

 3 066 800,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 220 000,00

 2 030 000,00

 2 250 000,00

  

  

 6057

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 1 248 048,00

 1 248 048,00

  

  

  

 Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa.

 0,00

 1 248 048,00

 1 248 048,00

  

  

 6059

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 781 952,00

 781 952,00

  

  

  

 Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa.

 0,00

 781 952,00

 781 952,00

 Razem

 6 752 740,00

 3 455 000,00

 10 207 740,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI.264.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 18 lipca 2014 r.

Zwiększenie przychodów gminy na 2014 r.

 

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 903

 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 0,00

 346 315,00

 346 315,00

  

 Razem

 0,00

 346 315,00

 346 315,00

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska