W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-11-12

Numer uchwały:
XLIII.270.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-11-12


Uchwała Nr XLIII.270.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.376.067,00 zł do kwoty 19.306.587,00 zł w tym dochody bieżące 11.922.851,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.376.067,00 zł do kwoty 20.833.866,00 zł w tym wydatki bieżące 11.830.122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 3.303.744,00 zł do kwoty 9.003.744,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska