Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mściwojów w 2015 roku

 

Wójt Gminy Mściwojów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mściwojów w 2015 roku.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.msciwojow.pl  a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w pok.  Nr 13.

Konsultacje odbywać się będą w dniach  02 lutego 2015 roku do 14 lutego 2015 roku.

Opinie i wnioski należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ug@msciwojow.pl
  • numer faksu 76/ 872 85 95,
  • adres siedziby  Urząd Gminy Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów