W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Data uchwały:
2016-07-14

Numer uchwały:
XVIII.107.2016

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 3580, data publikacji - 15.07.2016


Uchwała Nr XVIII.107.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6 k ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 w związku z art. 6 j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U.  z 2016 r. poz. 250).

§ 2.  Określa się, iż w przypadku gdy liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości lub w danej nieruchomości wynosi od jednej do pięciu (1-5) osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty określonej w § 4 ust. 1 lub ust. 2.

§ 3.  Określa się, iż w przypadku gdy liczba osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym stanowiącym część nieruchomości lub w danej nieruchomości równa jest sześć (6) lub więcej osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi zgodnie z § 5 ust. 1 lub ust. 2.

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny.

§ 5. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 99,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 66,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 6.  Traci moc uchwała nr XXVIII.185.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 maja 2013 r.  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska