W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2017-04-28

Numer uchwały:
XXVII.170.2017

Uchwała wchodzi w życie:
2017-04-28
z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2017 r. roku


Uchwała Nr XXVII.170.2017
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę jednoczłonową za wodę pobieraną z urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie dla poszczególnych grup odbiorców na okres od 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku, w następujących wysokościach:

-         cena za 1 m3 dostarczanej wody dla odbiorców w I grupie taryfowej  -  3,52 zł,

-         cena za 1 m3 dostarczanej wody dla odbiorców w II grupie taryfowej - 3,52 zł.

2. Do cen wskazanych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi w danym roku przepisami.

§ 2. 1. Zatwierdza się taryfę jednoczłonową za ścieki odprowadzane do urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie oraz  oczyszczalni ścieków w Małuszowie, dla poszczególnych grup odbiorców na okres od 01 czerwca 2017 roku do 31 maja 2017 roku, w następujących wysokościach:

-         cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych dla dostawców w I grupie taryfowej - 5,91 zł,

-         cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla dostawców w II grupie taryfowej - 5,91 zł.

2. Do cen wskazanych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi w danym roku przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2017 r. roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mściwojów.    

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów na okres od dnia 01 czerwca 2017 r. do  dnia 31 maja 2018 r.

Aktualne opłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów obowiązują do 31 maja 2017 r.

Na podst. art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.328), Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie  przedłożył  Wójtowi Gminy w dniu 23 marca 2017 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów na okres od dnia 1 czerwca 2017 r.  do dnia 31 maja 2018 r. wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek został złożony w wymaganym terminie.

Źródłem zaopatrzenia w wodę są znajdujące się na terenie gminy dwie stacje uzdatniania wody - SUW Targoszyn i AKSUW Grzegorzów.

Dla miejscowości Godziszowa woda kupowana jest z gminy Jawor po cenie 3,63 zł/m3.

Odbiór ścieków wraz z ich oczyszczaniem zapewnia oczyszczalnia w Mściwojowie. W 2015 r. w całości skanalizowano wsie Snowidza, Barycz i Godziszowa. Ścieki z tych miejscowości są odbierane przez oczyszczalnię ścieków w Małuszowie (gmina Jawor) po cenie 4,60 zł/m3.

Zakład Gospodarki Komunalnej, proponując obecnie taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, przeprowadził analizę kosztów i przychodów na podstawie danych analitycznych z ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf.

Do wyliczenia kosztów działalności wodociągowo - kanalizacyjnej przyjęto jako rok obrachunkowy dwunastomiesięczny okres liczony od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. zachowując wymagalny 2-miesięczny czasowy odstęp między końcem roku obrachunkowego a dniem złożenia wniosku.

Niezbędne informacje liczbowe zestawione zostały w tabelach w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jak i w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów.

W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek.

Ceny i stawki opłat określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na okres obowiązywania taryfy.

Przyjęte metody alokacji kosztów pozwolą na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności Zakładu, a także eliminację subsydiowania skrośnego.

Zakład uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotował taryfy, które zawierają:
- dla wszystkich odbiorców taryfa jednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody 
 

- dla wszystkich odbiorców taryfa jednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

ZAOPATRZENIE W WODĘ

GRUPA TARYFOWA 1 odbiorcy zużywający wodę:
- w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
- w budynkach sakralnych,
- w jednostkach i zakładach budżetowych Gminy
- w obiektach użyteczności publicznej
- do celów przeciwpożarowych
- w obiektach użytkowanych przez stowarzyszenia

rozliczani za ilość zużytej wody  ustaloną w oparciu:
- o wskazania wodomierza głównego budynku lub wodomierza głównego w lokalu,
-  przeciętnych norm zużycia wody  lub zasad wynikających z zawartej umowy.

GRUPA TARYFOWA 2 odbiorcy  zużywający wodę:
- do celów produkcyjnych, technologicznych, budowlanych,  fermy hodowlane,
- usługi i handel

rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu:
- o wskazania wodomierza głównego budynku lub wodomierza głównego w lokalu,
- o wskazania wodomierza dodatkowego ustalającego  ilość  bezpowrotnie zużytej wody, lub przeciętne normy zużycia wody  lub zasady wynikające z zawartej umowy.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

GRUPA TARYFOWA 1 odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe:
- w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
- w budynkach sakralnych,
- w jednostkach i zakładach budżetowych Gminy
- w obiektach użyteczności publicznej
- w obiektach użytkowanych przez stowarzyszenia

rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o:
- pobór wody określony zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego budynku, lub wodomierza głównego w lokalu,
- różnicy wskazań wodomierza głównego i  wodomierza dodatkowego  ustalającego ilość  bezpowrotnie zużytej wody,
- wskazania wodomierza własnego (ustalanie poboru wody z własnych ujęć),
- przeciętnych norm zużycia wody, lub zasad wynikających z zawartej umowy.

GRUPA TARYFOWA 2 odbiorcy odprowadzający ścieki  z:
-  procesów produkcyjnych, technologicznych,
- ferm hodowlanych,
- usług i handlu

rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o:
- pobór  wody określony zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego,
- różnicy  wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego  ustalającego ilość  bezpowrotnie zużytej wody,
- wskazania wodomierza własnego (ustalanie poboru wody z własnych ujęć), przeciętnych norm zużycia wody  lub zasad wynikających z zawartej umowy.

W porównaniu do taryf aktualnie obowiązujących, przedstawione taryfy na rok 2017/2018 wyniosą:

1. Zaopatrzenie w wodę:
- cena zostanie utrzymana w wysokości 3,52 zł za m3 dla odbiorców wody z AKSUW Grzegorzów i SUW Targoszyn oraz dla wsi Godziszowa dla grupy taryfowej 1 i 2.

2. Odprowadzanie ścieków:
- cena zostanie podniesiona z 5,47 zł za m3 do wysokości 5,91 zł za m3 dla dostawców ścieków do oczyszczalni w Mściwojowie i dla dostawców ścieków do oczyszczalni w Małuszowie dla Grupy taryfowej 1 i 2.

Powyższe stawki zapewnią Zakładowi zdolność produkcyjną urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - dostawę wody i odbiór i oczyszczanie ścieków w wymaganej ilości i jakości oraz potrzebną stabilizację finansową - samofinansowanie się przy zerowej marży zysku, co umożliwi dokonanie najbardziej potrzebnych remontów.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Mściwojów jest względnie stabilny pod kątem ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Prognozę na okres 01.06.2017 r - 31.05.2018 r. ustalono na podstawie dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków w p`oprzedzającym okresie, tj. 01.02.2016 - 31.01.2017r. Zużyciewody założono na poziomie 118 000,00 m3 (116 117,30 m3 w okresie II 2016-  I 2017), a odbiór ścieków na poziomie 116 000,00 m3 (113 104,50 m3 w okresie II 2016 - I 2017), z których znaczna część (80 000,00 m3) planowana jest do odbioruna oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, pozostała część dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Małuszowie (Snowidza, Barycz, Godziszowa). Ilość ścieków zrzucanych dobowo do oczyszczalni ścieków w Małuszowie wynosi około 100 m3/dobę (średnio).

W roku obowiązywania nowych taryf, wzrost ilości ścieków na obszarach wcześniej skanalizowanych obliczono na podstawie danych zostatnich lat, zakładając stały, miarowy wzrost budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy.

Proponowana na okres VI 2017 - V 2018 r podwyżka,  w przypadku odbioru ścieków ma na celu nie tylko pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Zakładu, ale również utrzymanie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. Wzrost stawki za odbiór ścieków wynika z faktycznie poniesionych kosztów na tą działalność. Koszty działalności ZGK Mściwojów zaplanowano na podstawie kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowych taryf, (tj. w okresie od 01.02.2016 do 31.01.2017) ustalonych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy. W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc świadczyć usługi najwyższej jakości, jednocześnie uwzględniając, aby oszacowany poziom kosztów nie powodował nieuzasadnionego wzrostu cen określonego w taryfach.

Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zapisami zawartych umów o pracę. Ilość osób zatrudnionych w ZGK Mściwojów w 2017 r. ulegnie zmianie, gdyż występujące już problemy eksploatacyjne wymuszają zatrudnienie przynajmniej jednego dodatkowego pracownika obsługi sieci i przepompowni, ze względu na włączenie do eksploatacji 15 nowych przepompowni ścieków. Koszty energii elektrycznej i paliw założono na podobnym poziomie, jak w roku poprzedzającym wprowadzenie taryf.

Po analizie przedstawionych kosztów nie wnoszę zastrzeżeń do wyliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie i przedkładam proponowane stawki taryf na sesję Rady Gminy Mściwojów.

 

 

                                                     Wójt Gminy

                                                      Mariusz Foryś