W sprawie:
dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2017-10-27

Numer uchwały:
XXXII.185.2017

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 4626, data publikacji - 09.11.2017


 

Uchwała Nr XXXII.185.2017
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mściwojów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875), art.61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.201 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mściwojów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska