W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018

Data zarządzenia:
2018-01-15

Numer zarządzenia:
0050.6.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-01-15


Zarządzenie Nr 0050.6.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 między paragrafami w ramach jednego działu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

3 857 800,00

0,00

3 857 800,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 588 000,00

0,00

2 588 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 200,00

4 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 4 200,00

15 800,00

Razem:

20 600 403,90

0,00

20 600 403,90

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 21.433.189,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.846.455,34 zł

2) dochody majątkowe 6.586.734,56 zł

2. wydatki budżetu gminy 20.600.403,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.785.120,40 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 5.815.283,50 zł.

3. Rozchody budżetu gminy 832.786,00 zł

4. Nadwyżka budżetu gminy 832.786,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś