W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018

Data zarządzenia:
2018-02-12

Numer zarządzenia:
0050.17.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-02-12


 

Zarządzenie Nr 0050.17.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się plan wydatków w budżecie gminy na rok 2018 między paragrafami w ramach jednego działu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

 

 

Kultura fizyczna

192 400,00

0,00

192 400,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 000,00

- 10,00

990,00

 

 

4260

Zakup energii

1 000,00

- 10,00

990,00

 

92695

 

Pozostała działalność

191 400,00

10,00

191 410,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100,00

10,00

110,00

Razem:

21 559 139,02

0,00

21 559 139,02

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.284.925,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.855.460,34 zł

2) dochody majątkowe 7.429.464,68 zł

2. wydatki budżetu gminy 21.559.139,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.744.845,40 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.814.293,62 zł.

3. Przychody budżetu gminy 107.00,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy 832.786,00 zł

5. Nadwyżka budżetu gminy 725.786,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia   

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś