W sprawie:
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Data uchwały:
2018-08-03

Numer uchwały:
XLI.238.2018

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r


Uchwała Nr XLI.238.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późz. zm.) oraz art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się co następuje :

§ 1. 1. Ustala się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa staut przeszkola.

§ 2. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 waloryzowana jest na zasadach określonych w art. 52 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).

4. Zwolnienie w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 przysługuje dla drugiego i każdego następnego dziecka z rodziny uczęszczającego do danego przedszkola.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV.33.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


GABRIELA MĘCZYŃSKA