Uchwała Nr I.5.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 61 ust.1 Statutu Gminy Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. z 2014 r. poz.2599)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala  się maksymalną liczbę członków stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów na6radnych.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr I.4.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek