Uchwała Nr III.36.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm. t. j.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 t. j.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Harmonogram wydatków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mściwojów na rok 2019 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018r. poz. 2137) rada gminy, w tym przypadku Rada Gminy Mściwojów uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w którym określa zadania do realizacji w danym roku, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonuje się? przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się? od spożywania alkoholu;

 2) działalność´ wychowawczą i informacyjną;

 3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;

4) ograniczanie dostępności alkoholu;

 5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;

 6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;

 7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 

Projekt Programu został przyjęty na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 19 listopada 2018 r. Finansowanie realizacji poszczególnych zadań wynikających z Programu określa preliminarz wydatków opracowany na rok 2019, zgodne z budżetem gminy. W związku z powyższym przyjęcie uchwały o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest zasadne.