Uchwała Nr IV.47.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji

Na podstawie art. 21 ust.1, art 18 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, z późn. zm..) oraz § 48, § 54 i § 58 ust.1 Statutu Gminy Mściwojów ( Dz. Urz. Woj. Dol., poz. 5596 z 9 listopada 2018r.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W  uchwale nr I.6.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji w § 1 ustalającym skład Komisji Rewizyjnej dodaje się pkt 4, który brzmi:"4) Tadeusz Budziński- przedstawiciel Klubu Radnych pn."Radni dla Gminy Mściwojów."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek

 

uzasadnienie

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o utworzeniu Klubu Radnych pn. "Radni dla Gminy Mściwojów"  Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów wystąpił pisemnie dnia 11 lutego o wskazanie przedstawicieli klubu do pracy w komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji. Dnia 18.02.2019r. Przewodniczący otrzymał informację od Przewodniczącej klubu o wskazaniu Radnego Tadeusza Budzińskiego do pracy w komisji rewizyjnej, natomiast do komisji skarg, wniosków i petycji klub nie zgłasza swojego przedstawiciela.

W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia uchwały zmieniającej.