Uchwała Nr V.50.2019
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1892 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1821 z póź.zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso załącznika nr 1 do niniejszej uchwały otrzymuje  nowe brzmienie:

„1. W SOŁECTWIE BARYCZ  -  SOŁTYS AGNIESZKA GLINDA

2. W SOŁECTWIE GODZISZOWA - SOŁTYS MIROSŁAWA ZATORSKA

3. W SOŁECTWIE GRZEGORZÓW  - SOŁTYS WALDEMAR SADŁOWSKI

4. W SOŁECTWIE LUBORADZ - SOŁTYS DARIUSZ STRADOWSKI

5. W SOŁECTWIE NIEDASZÓW - SOŁTYS JOANNA LIPIŃSKA

6. W SOŁECTWIE SIEKIERZYCE - SOŁTYS EUGENIA PASEK

7. W SOŁECTWIE DRZYMAŁOWIE - SOŁTYS MATEUSZ ROCZNIAK

8. W SOŁECTWIE MARCINOWICE - SOŁTYS ŁUKASZ SIKORSKI

9. W SOŁECTWIE MŚCIWOJÓW - SOŁTYS SEWERYN MAZUR

10. W SOŁECTWIE SNOWIDZA - SOŁTYS TOMASZ KOWALSKI

11. W SOŁECTWIE TARGOSZYN - SOŁTYS MICHALINA PIEKARSKA

12. W SOŁECTWIE ZIMNIK  -  SOŁTYS KATARZYNA BARTNICKA”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Siczek


 

 

uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi na terenie Gminy Mściwojów w miesiącu marcu br. wyborami sołtysów należy dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, który określa inkasentów- sołtysów poszczególnych sołectw.

W związku z powyższym podjęcie uchwałyjest uzasadnione.