Protokół

ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów

odbytego w dniu 28 lutego 2019r.

Obecni wg listy obecności (zeszyt).
Nieobecny: W.Tłusty

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Waldemar Dziędzioła -  Zastępca Wójta Gminy
2. Monika Białek – Skarbnik Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza uchwał na IV sesję Rady Gminy Mściwojów.
a) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019,
b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mściwojów,
c) w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie,
d) w sprawie zmiany uchwały nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
e) w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 listopada 2018r.  w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.
2. Analiza uchwał na IV sesję Rady Gminy Mściwojów.
Przedmiotem posiedzenia była analiza projektów uchwał na sesję Rady Gminy w tym samym dniu:
- w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019,
- w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mściwojów,
- w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie,
- w sprawie zmiany uchwały nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- w sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 listopada 2018r.  w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 134.116,00 zł,  z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 134.116,00 zł.  Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 134.116,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 134.116,00 zł. Ponadto, dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych. Przesuwa się kwotę 12.000,00 zł z budowy OSA na terenie gminy i kwotę 50.000,00 zł z modernizacji placów zabaw, łącznie 62.000,00 zł na modernizację przestrzeni sportowo-rekreacyjnej we wsi Godziszowa.  Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.642.889,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące 14.545.872,00 zł;
2) dochody majątkowe 8.097.017,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy 20.698.901,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 14.514.043,00 zł;
2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.184.858,00 zł.
Przychody budżetu gminy 115.272,00 zł.
Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;
Nadwyżka budżetu gminy 1.943.988,00 zł.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik głos zabrał Radny K. Boberda pytając co oznacza zapis zakup usług pozostałych w budżecie.
Pani Skarbnik wyjaśniła.
Następnie głos zabrał Radny J. Delanowski pytając o lokalizację inwestycji w Godziszowej.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że jeszcze dokładna lokalizacja nie została ustalona.
Radny K. Boberda zapytał czy głosujemy nad poszczególnymi załącznikami do uchwały.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że zawsze głosujemy nad całą uchwałą, a załączniki są jej integralną częścią.
Innych pytań nie zgłoszono.

Omawiając projekty uchwał w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Mściwojów  Zastępca Wójta poinformował, że zgodnie z § 17 Statutów Sołectw wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mściwojów. Wybór sołtysa  i członków rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwołanym nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy. Nowa rada gminy została wybrana 21 października 2018r., zatem nie później niż do 21 kwietnia 2019r. powinien nastąpić wybór sołtysów i członków rady sołeckiej. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Zastępca Wójta przedstawił roboczy harmonogram zebrań.

Po wysłuchaniu Zastępcy Wójta głos zabrał Radny G. Januszek, w imieniu mieszkańców Targoszyna, z prośbą o wyznaczenie terminu zebrania w Targoszynie na piątek na godz. 18:30.
Zastępca poinformował, że wniosek o zmianę terminu zebrania w Targoszynie zostanie przekazany Wójtowi.
Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Omawiając projekt uchwały w sprawiepowołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie Zastępca Wójta poinformował, że w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, czyli Rady Gminy Mściwojów i doradczym kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Mściwojowie. Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. W skład Rady Społecznej wchodzą Wójt lub osoba  przez niego wytypowana, przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie określonej przez podmiot tworzący, ale nie większej niż 15 członków. Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie kadencja Rady Społecznej jest równa kadencji Rady Gminy Mściwojów. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej rady. W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie koniecznym jest powołanie nowej Rady Społecznej. Zastępca Wójta zaproponował , aby nie zmieniać składu Rady Społecznej z poprzedniej kadencji. Jednakże w wyniku dyskusji zrezygnował Radny Krzysztof Opora, a w swoją kandydaturę zgłosił Radny Jerzy Delanowski- Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Zdrowia. Innych kandydatów do Rady Społecznej nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę do pracy w Radzie Społecznej. W związku z powyższym Rada Społeczna przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie będzie w następującym składzie:

1) Mariusz Foryś  - Wójt Gminy Mściwojów jako przewodniczący;
2) Aneta Trela- przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego;
3) Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Mściwojów w liczbie 5 członków:
a) Jan Chomiak;
b) Barbara Gryko;
c) Henryk Michalak;
d) Jerzy Delanowski;
e) Waldemar Tłusty.

Pierwsze posiedzenia zaplanowane jest na 12 marca 2019r. o godz.9 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Mściwojowie.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Omawiając projekt uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Zastępca Wójta poinformował, że w związku z otrzymaną uwagą do uchwały nr III.37.2019 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 od Wojewody Dolnośląskiego- organu nadzoru, koniecznym jest zmiana przepisów dotyczących wejścia w życie i publikacji przedmiotowej uchwały.

W § 3 błędnie wskazano obowiązek publikacji tejże uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a w § 5 błędnie określono zapis wejścia w życie przedmiotowej uchwały oraz błędnie wskazano obowiązek publikacji tejże uchwały w dzienniku.

Należy wskazać,  iż  obowiązek  publikacji  w  wojewódzkim  dzienniku  urzędowym wynika z  art. 13  ustawy o  ogłaszaniu  aktów normatywnych  i  niektórych  innych aktów prawnych i tak: art. 13 pkt 2 stanowi, iż publikowane w dzienniku są akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy, w tym statuty gminy; art. 13 pkt 10 określa, iż w dzienniku publikowane są również inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Należy zauważyć, iż badana uchwała nr III.37.2019 nie jest aktem prawa miejscowego, ani żaden przepis szczególny nie wskazuje obowiązku jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Omawiana uchwała jest aktem o charakterze programowym i nie podlega publikacji.

Obowiązywanie od 01.01.2019r. wynika z konieczności objęcia programem od początku roku zgodnie z jego założeniami oraz jest korzystne dla beneficjentów tego programu i nie powoduje utraty uprawnień jakiegokolwiek podmiotu, do którego adresowany jest ten program.

W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały zmieniającej.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Przedstawiając projekt uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr I.6.2018 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji Zastępca Wójta poinformował, że w związku   z otrzymanym zawiadomieniem o utworzeniu Klubu Radnych pn. "Radni dla Gminy Mściwojów"  Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów wystąpił pisemnie dnia 11 lutego o wskazanie przedstawicieli klubu do pracy w komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji. Dnia 18.02.2019r. Przewodniczący otrzymał informację od Przewodniczącej klubu o wskazaniu Radnego Tadeusza Budzińskiego do pracy w komisji rewizyjnej, natomiast do komisji skarg, wniosków  i petycji klub nie zgłasza swojego przedstawiciela.

W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia uchwały zmieniającej.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach.

Omawiając sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w gminnych szkołach Zastępca Wójta poinformował, że wystąpił jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnionych  w Szkole Podstawowej w Snowidzy i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie, którzy nie osiągnęli w 2018 roku średniego wynagrodzenia. Powyższy dodatek wypłacono do końca stycznia.

Nie wniesiono uwag do informacji.

4. Sprawy różne.
W ramach spraw różnych poruszono:
M. Drabowicz zapytała o sytuację odbioru odpadów komunalnych.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że do końca marca odbiór będzie wg starych zasad przez starą firmę.
K. Opora zwrócił się z zapytaniem o termin odbioru pojemników przez starą firmę.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że stara firma dzierżawi od nowej pojemniki, do kwietnia pojemniki powinny zostać pozabierane przez starą firmę.
J. Delanowski zwrócił się o pojemnik na papier w Targoszynie (zakręt).
A. Czapla zapytał czy jest już może wycena oświetlenia boiska.
Zastępca Wójta odpowiedział, że jeszcze nie ma.
T. Budziński poprosił o interwencję w sprawie prywatnych kubłów, które stoją blisko drogi. Ponadto, zapytał o naprawę drogi baryckiej.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że wgłębienia w drodze będą naprawione frezowiną przez firmę, która ją zniszczyła.
Z. Łuniewski poprosił o interwencję policji w sprawie nagminnego łamania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych do Zimnika.
K. Boberda zwrócił się z prośbą o przycięcie drzew przy parkingu Gminnego Ośrodka Zdrowia    w Mściwojowie, gdyż zagrażają bezpieczeństwu osób tam przebywających.
K. Boberda zapytał o możliwość zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej wyrównania dróg polnych w Marcinowicach.
A. Puchała zapytał o otwarcie ruchu na drodze powiatowej relacji Mściwojów – Zębowice.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że nie ma pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej drogi w związku z tym nie ma możliwości otwarcia drogi.
T. Siczek zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego w Jaworze w sprawie wyczyszczenia rowów na drodze relacji Jawor-Godziszowa.

5. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący zamknął posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

Protokołowała:
Małgorzata Tomczuk–podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.