Rada Gminy Mściwojów

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja ds. Oświaty i Zdrowia, Komisja Ładu i Porządku Publicznego

Protokół ze wspólnego posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,Komisji ds. Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego

Posiedzenie w dniu 27 marca 2019
Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 12:30 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 12osób- członkowie trzech Komisji.

Obecni:

 1. Drabowicz Małgorzata
 2. Budziński Tadeusz
 3. Opora Krzysztof
 4. Czapla Aleksander
 5. Tłusty Waldemar
 6. Delanowski Jerzy
 7. Siczek Tomasz
 8. Boberda Krzysztof
 9. Łuniewski Zbigniew
 10. Puchała Andrzej
 11. Kołodziejczyk Jan
 12. Januszek Grzegorz

Nieobecny:

 1. Wojciechowski David

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy
 2. Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta
 3. Monika Białek – Skarbnik Gminy
 4. Anna Delanowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie
 5. Piotr Jaworski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Delanowski- Przewodniczący Komisji ds. Oświaty i Zdrowia.
1. Analiza uchwał na V sesję Rady Gminy Mściwojów, w tym omówienie problematyki funduszu sołeckiego na 2020r. i zaopiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019r.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych na 2019 rok- uwag, pytań nie zgłoszono.
Wójt wyjaśnił problematykę  funduszu sołeckiego na 2020 rok. Pani Skarbnik przedstawiła jakie są problemy w innych gminach, które ten fundusz wprowadziły oraz jaki byłby przewidywany poziom zwrotu wydatków z budżetu państwa.
W dyskusji nad problematyką fundusz sołeckiego głos zabrali m.in.:
Radny T. Budziński apelując o wprowadzenie na próbę funduszu.
Radny G. Januszek z zapytaniem dlaczego w innej gminie nie zostały uwzględnione środki z funduszu.
Pani Skarbnik odpowiadając poinformowała, że środki zostały wydane na zadanie powiatowe, a nie własne gminy.
Radny J. Kołodziejczyk zapytał czy środki, które nie zostały wykorzystane wracają do budżetu gminy.
Zastępca Wójta odpowiadając poinformował, że środki wracają, ale nie przechodzą na następny rok.
Radny K. Boberda zwrócił się z propozycją przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa.
Radny J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę na potrzebę decydowania przez mieszkańców, na co przeznaczyć dane środki w sołectwie.
Po dyskusji nad projektem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2020r., a przed omawianiem kolejnych projektów uchwał Zastępca Wójta poinformował, że ze względu na pojawienie się nowego tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym w projektach uchwał, gdzie jest stary tekst jednolity z 2018r. zostanie on zamieniony na nowy tekst jednolity tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506.
Uwag nie zgłoszono do zaproponowanej zmiany.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W związku z przeprowadzonymi na terenie Gminy Mściwojów w miesiącu marcu br. wyborami sołtysów należy dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, który określa inkasentów- sołtysów poszczególnych sołectw. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione

Uwag, pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 roku.Co roku do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mściwojów w 2019 roku.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze i został on pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza weterynarii oraz koła łowieckie. Do dnia dzisiejszego mimo wysłania poczta i e-mailem  nie otrzymaliśmy  opinii z TOZ oddział w Jaworze, ale zgodnie z art. 11a pkt. 8  w/w ustawy: „Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu”. W związku z powyższym przyjmuje się opinie pozytywną oddziału TOZ Jawor.

Uwag, pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

Wójt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Zaproponował by przyjąć 45% bonifikatę. Po wysłuchaniu Pana Wójta głos zabrał Radny G. Januszek sygnalizując, że można zadbać o park, posprzątać go, oczyścić z samosiejek w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Poinformował, że mieszkańcy Targoszyna, oczywiście za zgodą Wójta, planują w czynie społecznym uporządkować park. Zgoda na posprzątanie została wyrażona przez Wójta.

Innych uwag, pytań nie zgłoszono.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości. Poinformował, że umowa będzie zawarta na czas nieoznaczony. Z tytułu zawarcia umowy Gmina otrzyma jednorazowo kwotę 6.100,00 zł.

Uwag, pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

2.Analiza zadań z zakresu pomocy społecznej i informacja nt. przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii- sprawozdania.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mściwojowie za 2018 rok.
Po wysłuchaniu Pani Kierownik głos zabrała Pani Radna M. Drabowicz z pytaniem o funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy.
Odpowiadając Pani Kierownik poinformowała, że ze świetlicy mogą korzystać dzieci z całej gminy, ale głównie korzystają ze Snowidzy.
Innych uwag, pytań nie zgłoszono.

Następnie Pani Kierownik przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie za 2018 rok.
Uwag, pytań nie zgłoszono do przedstawionego sprawozdania.
Przed wyjazdem w teren Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej omówił zasady wynajmowania lokali oraz przedstawił wykaz lokali użytkowych na terenie Gminy Mściwojów.
Po wysłuchaniu Pana Kierownika, w ramach spraw różnych, głos zabrał Pan Radny Z. Łuniewski z prośbą o przepłukanie sieci wodociągowej w Zimniku.
Radny A. Czapla zwrócił się z prośbą do Kierownika o opróżnienie kosza na śmieci w Luboradzu.

Innych spraw różnych nie poruszono.
Pan Zastępca Wójta  i Pani Skarbnik opuścili posiedzenie.

3. Wyjazd w teren :
a) stan dróg po okresie zimowym,
b) przegląd gminnych lokali użytkowych,
c) spotkanie z dyrektorami w szkołach.

W pierwszej kolejności Radni z Wójtem na czele wybrali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Targoszynie. Radni zobaczyli nowopowstałe przedszkole. Wójt poinformował, co udało się zrobić w szkole w Targoszynie ( dach, przedszkole). Wójt wyjaśnił, że najpierw była remontowana szkoła w Marcinowicach, następnie w Snowidzy, a teraz jest czas na remont szkoły w Targoszynie. Radni dyskutowali o sytuacji oświatowej w gminie. Dyrektor oprowadził Radnych po salach lekcyjnych. Przed wizytą w szkole w Snowidzy Radni dokonali z zewnątrz przeglądu lokalu użytkowego- sklepu w Targoszynie.

Następnie Radni udali się do Snowidzy na spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Radni zobaczyli wnętrze szkoły, m.in. sale, świetlicę, bibliotekę szkolną. W ramach przeglądu stanu dróg po okresie zimowym zwrócono uwagę na drogę do nowych domów w Snowidzy oraz poruszono temat drogi baryckiej. Po dokonaniu przeglądu Radni udali się do szkoły w Marcinowicach. Przed wejściem do budynku Wójt poruszył temat rekultywacji boiska w Marcinowicach zgłoszony przez Klub Radnych pn. „Radni dla Gminy Mściwojów”. Radny K. Boberda zwrócił uwagę na zły stan murawy i brak piłkochwytów. Dyrektor poinformował, że młodzież nie korzysta z boiska z murawą trawiastą z uwagi na zły stan, ale za to korzysta z boiska asfaltowego, które znajduje się bliżej szkoły. W wyniku dyskusji została rozważana możliwość zmiany ułożenia boiska i jego zmniejszenie. Następnie Wójt zapytał Dyrektora o planowany strajk nauczycieli. Dyrektor odpowiadając poinformował, że zostało przeprowadzone referendum. Ponad 90% nauczycieli i obsługi popiera i przyłącza się do planowanej akcji strajkowej. Dla dzieci będą zapewnione zajęcia opiekuńcze. Ponadto, Dyrektor wyraził nadzieję że związkowcy dogadają się z rządem i do strajku nie dojdzie.

Posiedzenie opuścił Pan Wójt.

Dyrektor oprowadzając Radnych po hali zwrócił uwagę na problem cieknącego dachu. Ponadto, Dyrektor przedstawił zalety ogrzewania budynku w Marcinowicach gazem- niskie koszty. Następnie Radni zostali oprowadzeni po wszystkich salach.
Po wizytacji budynku szkoły w Marcinowicach posiedzenia zakończono.

Przewodniczący

Komisji ds. Oświaty i Zdrowia
Jerzy Delanowski

Protokołowała: Małgorzata Tomczuk –podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu,USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.