Mściwojów, dnia 15 maja 2019 roku

 

OZP.271.10.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „„Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie, w granicach działki 234 (dz. nr 234 od 0+000 km do 0+110 km). Intensywne opady atmosferyczne i silny wiatr sierpień 2017 r.

Zamawiający - Gmina Mściwojów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  187 331,00 zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1.

Konsorcjum firm:

Lider : Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

Partner: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra

458 796,14 zł

60 miesięcy

30 września
2019 r.

30 dni

2.

Firma Budowlana „FOBIS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 3,

59-300 Lubin

431 793,60 zł

60 miesięcy

30 września
2019 r.

30 dni

3.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław

Odział: ul. Legnicka 39,
59-500 Złotoryja

354 240,00 zł

60 miesięcy

30 września
2019 r.

30 dni

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.