Początek formularzaOgłoszenie nr 571562-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Gmina Mściwojów: „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43 , 59-407  Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.msciwojow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowaI.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.msciwojow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób: w formie pisemnej-za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:
Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A”

Numer referencyjny: OZP.271.14.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

 II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A” w skład której wchodzi opracowanie min.: 1) Projektu koncepcyjnego, projektu prac geologicznych, branżowych projektów budowlanych i wykonawczych, m.in. projekt zagospodarowania terenu działki (droga p-poż.), projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacyjny (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, c.w.u i c.o., ogrzewanie z kotłowni z pompą ciepła wspomaganą gruntowymi wymiennikami ciepła, wentylacja mechaniczna z klimatyzacją w całym budynku, instalacja odprowadzająca spaliny), projekt instalacji elektrycznej, przyłącze teletechniczne, instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych, odgromowa. Należy uwzględnić automatykę pogodową, czujniki temperatury, ruchu, wyłączniki czasowe, instalacje teletechniczne, system monitoringu, system alarmowy sygnalizacji włamania), badania geotechniczne, STWiORB, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 2) Wykonanie projektu budowlanego z kompletem uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji wraz z informacją dotyczącą BIOZ oraz prawomocną decyzją zatwierdzającej projekt budowlany w terminie do dnia 22.11.2019 r. 3) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych aż do jego całkowitego zakończenia i rozliczenia, min. 3 wizyty w roku na budowie na wniosek Zamawiającego oraz dokonywania wszelkich zmian projektowych wynikłych w trakcie wykonywania robót, a nie wynikających z winy Zamawiającego ani Wykonawcy robót budowlanych. 2. Zamawiający zastrzega, że wszystkie użyte w Programie funkcjonalno - użytkowym nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 3. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w Programie funkcjonalno - użytkowym. 4. Szczegółowe rozwiązania i opis stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy dla w/w zadania w odniesieniu jedynie do budynku A. 5. Ostatecznie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 1) Projekt koncepcyjny obiektu - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 2) Projekt robót geologicznych – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 3) Pełnobranżowy projekt budowlany, zagospodarowanie terenu (drogi p-poż), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi oraz decyzją pozwolenia na budowę – 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 4) Pełnobranżowe projekty wykonawcze – oddzielnie dla każdej branży – 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisane w formacie .pdf oraz .dwg; 5) Projekt kolorystyki elewacji i wizualizacja obiektów – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 6) Projekt aranżacji i kolorystyki wnętrz – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 7) Kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – zapisane w formacie .pdf oraz .ath; 8) Przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – zapisane w formacie .pdf oraz .ath; 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 6. Wszelka dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych faz projektowania. W związku z tym należy wykonać 1 egzemplarz dodatkowo (oprócz w/w), który po zatwierdzeniu zostanie zwrócony wykonawcy. 7. Wszelkie koszty i opłaty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie wykonywania robót budowlanych ponosi Wykonawca. 8. Przedmiotowa dokumentacja winna zawierać następujący zakres opracowań: Budynek A. 8.1. Opis ogólny. W przebudowywanym budynku należy zapewnić powierzchnię użytkową o wielkości min. 666 m2 . Znaleźć ma się tu remiza strażacka z niezbędnym zapleczem, oraz funkcje towarzyszące, ogólnodostępne takie jak siłownia, sala ćwiczeń, sala konferencyjna, sala muzealna. 1) Piwnica - należy przewidzieć pomieszczenia siłowni, wraz z zapleczem w postaci szatni i łazienki, zgodnie z rys.A1 2) Parter – hol wejściowy z dyżurką, Dwustanowiskowy garaż dla pojazdów ochotniczej straży pożarnej. 3 magazyny i warsztat. Szatnia dla strażaków wraz z zapleczem sanitarnym, oraz śluzą. Dodatkowe funkcje na parterze to sala konferencyjna na min. 20 osób, sala gimnastyczna, pomieszczenie ekspozycyjne na zabytkowe pojazdy strażackie, oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rys.A2 Przewiduje się łączną liczbę pracowników w budynku na 1 osoby na jedną zmianę. Przewiduje się do 30 osób jednocześnie przebywających w budynku. Wejście do budynku musi być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Materiały wykończeniowe powinny być bezpieczne i odporne na zniszczenie. 8.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Ścianki działowe w parterze z podwójnych płyt gk na stelażu aluminiowym gr. 12,5 cm. w systemie Knauf lub równoważnym, wyszpachlowane i pomalowane. Kształty sufitów podwieszanych zróżnicowane - jak na załączonych przekrojach. Garaż dla pojazdów straży pożarnej jako jednoprzestrzenny bez słupów konstrukcyjnych. Konstrukcja nośna nad garażem poprzez dodatkowe belki stalowe. Pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę podwójnie, a całość należy ocieplić wełną mineralną gr. co najmniej 25cm i zaizolować przeciwwodnie. W połaci dachowej należy zaprojektować podłużne świetliki dachowe z obu stron. Dach należy wyposażyć w płotki przeciwśnieżne, ławę kominiarską i drabinkę. Należy odrestaurować zabytkową elewacje tynkową po wcześniejszym uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków. Pionowe otwory wentylacyjne w elewacji należy przeszklić i wykorzystać jako naświetla. W garażu od frontu należy zaprojektować i wykonać dodatkowy otwór bramowy. Należy przeszklić wszystkie 5 otworów bramowych. Wejście główne do budynku od północy wg. rzutu parteru - rys.A2. Należy pokazać i wyeksponować elementy drewnianej więźby dachowej, zabezpieczając ją do NRO. Ściany zewnętrzne ocieplone od wewnątrz wełną mineralną. Należy uwzględnić wszystkie detale elewacyjne. 8.3. Instalacje. 1) woda zimna, 2) ciepła woda użytkowa z cyrkulacją, 3) kanalizacja sanitarna, 4) kanalizacja deszczowa, 5) ogrzewanie z kotłowni z pompą ciepła, wspomaganą gruntowymi wymiennikami ciepła, 6) wentylacja mechaniczna z klimatyzacją, w całym budynku. 7) Instalacja odprowadzająca spaliny, instalacja wyciągowa. 8) przyłącze teletechniczne, 9) instalacje elektryczne: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych, odgromowa. Należy uwzględnić automatykę pogodową, czujniki temperatury, ruchu, wyłączniki czasowe. 10) instalacje teletechniczne, 11) system monitoringu, 12) system alarmowy sygnalizacji włamania. 8.4. Wskaźniki techniczne. 1) Powierzchnia zabudowy - 677,07 m2 2) Powierzchnia netto - 666,4 m2 3) Powierzchnia użytkowa (82,4%) - 549,4 m2 4) Powierzchnia komunikacji (11%) -72,6 m2 5) Powierzchnia usługowa (6,6%) - 44,4 m2 6) Kubatura netto (ogrzewana) - 3575 m3 7) Kubatura brutto - 5841 m3 8) Ilość kondygnacji - 1 9) Wysokość max. - 11,14 m

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

 lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-11-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej siwz.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej siwz.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy,remontu lub rewitalizacji budynku/budynków o powierzchni użytkowej min. 500 m2. b) dysponuje lub będzie dysponował jedna osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (autor lub współautor) co najmniej 1 dokumentację projektową budowy, przebudowy, remontu lub rewitalizacji budynku/budynków

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

 postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

 Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2a SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik Nr 3); b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie prac projektowych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt. 2b SIWZ i w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 4)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty - zgodny ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. b) Dowód wniesienia wadium. c) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie projektanta

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy, 2) Zmiana zakresu prac projektowych wyniknie z niezbędnych uzgodnień i opinii instytucji trzecich, pod warunkiem, iż nie są one wynikiem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 3) Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, 4) Zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania prac projektowych lub sposób ich prowadzenia. Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. 5) Zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 11:00,

 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. (dotyczącej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. (niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy pzp. 6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3. 8) Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 10) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 11) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 12) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy pzp., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 13) Oświadczenia, o których mowa w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 14) Dokumenty, o których mowa w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 15) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 16) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 17) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 18) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie nr 571562-N-2019 z dnia 2019-07-10 r..docx (262.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ.ak.docx (422.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Wykaz usług (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej (17.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PFU Mściwojów budynek A (619.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podstawowe parametry do wyceny (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
I1 inwentaryzacja (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A1 rzut piwnicy (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A2 rzut parteru (193.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A3 przekroje (242.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A4 elewacje (136.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy Mściwojów
Źródło informacji:Alina Woźnicka-Koch
Data utworzenia:2019-07-10 12:18:34
Wprowadził do systemu:Alina Woźnicka
Data wprowadzenia:2019-07-10 12:18:45
Opublikował:Alina Woźnicka
Data publikacji:2019-07-10 12:24:00
Ostatnia zmiana:2019-07-10 12:24:12
Ilość wyświetleń:676