Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

 

Wójt Gminy Mściwojów

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Mściwojów lokalu mieszkalnego położonego w Mściwojowie nr 39/1A o powierzchni użytkowej 64,22 m2 i powierzchni pomieszczeń przynależnych (piwnica) 24,15 m2 wraz z udziałem w wysokości 2294/10000 w częściach wspólnych nieruchomości położonej w granicach działki nr 249 o powierzchni 0,2670 ha.

Cena wywoławcza wynosi 61.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2018r. poz.2174 z późn.zm.).

Wadiumwynosi 6.000,00 zł.

   Lokal znajduje się na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, wielorodzinnego. Lokal przeznaczony jest do adaptacji na cele mieszkaniowa.     

   Dla nieruchomości budynkowej w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00018242/1.

   Lokal zlokalizowany jest w granicach nieruchomości, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów określona jest jako dawny obiekt szkoły. Obecnie budynek o funkcji mieszkalno-usługowej. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie. Obiekt objęty wojewódzką (gminną) ewidencją zabytków – do zachowania – 20MU. Wszelkie działania na podstawie dokumentacji projektowej winny być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów uchwalonym uchwałą nr IV/18/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.962).

  Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej dla nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

   W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005 w terminie najpóźniej do dnia 08 sierpnia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.                          Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać adres lokalu będącego przedmiotem przetargu.

   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

   Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2017r., poz.2278).

   Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro),

   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/   i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.ploraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

   Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 14, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.