Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 listopada 2018r. Nr I.9.2018  sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.