Mściwojów, dnia 11 lipca 2019 roku

OZP.271.12.2019                                                                                     

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn..: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

1.    Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski, ul. Szybowcowa 23B, 58-521 Jeżów Sudecki

 Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena 60 %, termin gwarancji 40 %.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

 

LP.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

Cena –  60 pkt.

Liczba punktów

w  kryterium:

Gwarancja –

40 pkt.

Suma punktów

w kryteriach

1.

Firma Budowlana „FOBIS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 3,

59-300 Lubin

 

 

51,18

 

 

40,00

91,18

1.

MG-TECH Inżynieria Lądowa
Mariusz Gałkowski,
ul. Szybowcowa 23B,
58-521 Jeżów Sudecki

 

 

60,00

 

 

 

 

40,00

 

 

 

100

 

 

3.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

4.    Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania

5.    Termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy.