OZP.271.15.2019                                    

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn..:
„Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie, w granicach działki 234 (dz. nr 234 od 0+000 km do 0+110 km). Intensywne opady atmosferyczne i silny wiatr sierpień 2017 r.” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena 60 %, termin gwarancji 40 %. Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

1.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Cena-60 pkt.

Liczba punktów w kryterium:

Gwarancja-40 pkt.

Suma punktów w kryteriach

Konsorcjum firm:
Lider : Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor
Partner: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26,
58-560 Jelenia Góra

 

 

 

47,74

 

 

 

40

 

 

 

87,74

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów
Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

 

60

 

40

 

100

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane
Sp. z o.o.ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław
Odział: ul. Legnicka 39,
59-500 Złotoryja

 

45,59

 

40

 

85,59

 

 

Firma Budowlana „FOBIS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

 

39,89

 

40

 

79,89

 

2.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

3.    Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania

4.    Termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.