Mściwojów, dnia 06.09.2019 roku

OZP.271.14.2019                                                                                     

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp; Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn..:
„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

1.    Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

BART Pracownia Architektury Bartosz Kościelny, ul. Lipowa 22, 59-220 Legnica

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena 60 %, doświadczenie projektanta
z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – 40%
Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

 

LP.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

Cena –  60 pkt.

Liczba punktów

w  kryterium:

Doświadczenie – 40 pkt.

Suma punktów

w kryteriach

1.

ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO Michał Marczak, ul. Buforowa 70a/35, 52-129 Wrocław

 

 

---------------------

 

 

 

---------------------

 

 

----------------

2

Studium Sp. z o.o. sp. k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

 

---------------------

 

---------------------

----------------

3

JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c, ul. Słupecka 9/17B,
02-309 Warszawa

 

 

---------------------

 

 

---------------------

 

 

----------------

4

Pracownia Projektowa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Zbigniew Mazij, ul. Pradzyńskiego 111/5,
58-105 Świdnica

 

 

50,99

 

 

40,00

90,99

5

VITARO Sp. z o.o.,
ul. Świętokrzyska 30 lok.63 Oddział: Dziepółć 3,  97-500 Radomsko

 

30,85

 

40,00

70,85

6

BART Pracownia Architektury Bartosz Kościelny,
ul. Lipowa 22, 59-220 Legnica

 

60,00

 

40,00

100,00

 

 

3.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp wyklucz następujących wykonawców:

1)      JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c, ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa.

2)      ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO Michał Marczak, ul. Serbska 8B/17, 61-696 Poznań

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawcy: JAZ + Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c, ul. Słupecka 9/17B, 02-309 Warszawa

oraz ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO Michał Marczak, ul. Serbska 8B/17, 61-696 Poznań
w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, nie przekazali Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W dniu 29.07.2019 r. Zamawiający zwrócił się z wezwaniem do cyt. powyżej Wykonawców do złożenia oświadczenia wyznaczając termin do dnia 02.08.2019r. W wyznaczonym terminie Wykonawcy nie przekazali wymaganego oświadczenia, w związku z czym zostali wykluczeni z postepowania, gdyż nie wykazali braku podstaw do ich wykluczenia. Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp.

4.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu odrzucił ofertę firmy Studium Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa.
Podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy pzp -  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp  
na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający działając zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy pzp w dniu 6 sierpnia 2019 r. zwrócił się  
do Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 16.09.2019 r.  Wykonawca - Studium Sp. z o.o. sp. k. ,ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa
nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  W  związku z powyższym  Zamawiający uznał to jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie tego  terminu i  odrzucił ofertę z postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy pzp.

5.    Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania.

6.    Termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy.