Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 28 maja 2019r.

 

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

Nieobecni: M. Rajnert, W. Tłusty.

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:

1. Mariusz Foryś - Wójt Gminy

2. Monika Białek – Skarbnik Gminy

3. W. Jakóbczyk – inspektor ds. inwestycji, remontów i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mściwojów

4. J. Różycki – inspektor ds. gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzędzie Gminy Mściwojów

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza uchwał na VII sesję Rady Gminy Mściwojów:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

b) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

c) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów,

3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

4. Sprawy rożne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Analiza uchwał na VII sesję Rady Gminy Mściwojów.

Przedmiotem posiedzenia była analiza projektów uchwał na sesję Rady Gminy w tym samym dniu:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

- w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 Pani Skarbnik omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2019 dokonano zmian w dochodach budżetu gminy Mściwojów. Zmiany dotyczą zwiększenia

dochodów o kwotę 897.003,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 573.824,12 zł, w tym między innymi :

- zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 26.917,90 zł,

- zwiększenia dochodów z tyt. podatków i opłat ( podatek od nieruchomości) 161.000,00 zł,

- zmniejszenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 33.265,00 zł,

- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 409.176,12 zł

W roku 2019 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 323.179,21 zł, w tym :

- z tyt. sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 177.179,21 zł (planowana sprzedaż dz. nr 199/4 w Targoszynie, dz.nr 78 w Zimniku, dz.nr 201/3 w Niedaszowie),

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa o kwotę 146.000,00 zł (w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziane zostało dofinansowanie w 2019 roku na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz. 234, km 0+000-0+110 km intensywne opady atmosferyczne i silny wistr, sierpień 2017 r.- promesa z dnia 27.02.2019 r.).

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian. W budżecie na rok 2019 dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 1.041.003,33 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 577.003,33 zł, w tym między innymi :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 1.043,15 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 125.455,26 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 320.000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Wynik budżetu w roku 2019 nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę 144.000,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

W roku 2019 przychody zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą rozchody bez zmian.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 4.747.775.72 zł w tym :

- z tytułu kredytów i pożyczek 4.728.061,00 zł,

- z tytułu zobowiązań wymagalnych ZGK w Mściwojowie 19.714,72 zł.

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą planowana kwota bez zmian.

W związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem ulega zmianie i wyniesie 7,34 % ( - 0,3 %),dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) pozostaje bz. tj. na poziomie 11,92% .W okresie objętym prognozą spełniona zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany dotyczą pozycji w zakresie wydatków majątkowych:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz.869) :

- pozycja 1.1 łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 144.000,00zł ( poz. 1.1.2.2 Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej zwiększenie z kwoty 362.487,00 zł do kwoty 506.487,00 zł, okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019), w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik głos zabrał Wójt informując, że planowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów wynikają ze znacznego wzrostu inwestycji.

K. Boberda zapytał czy zaplanowane 300.000,00 zł na samochód strażacki dla OSP Marcinowice jest zapewnione w budżecie gminy.

Wójt odpowiadając poinformował, że jest zaplanowane w budżecie gminy, ale trzeba zbierać środki, żeby gmina jak najmniej dołożyła do zakupu samochodu.

Innych uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Omawiając projekty uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 28.908,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 28.908,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 172.908,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 28.908,00 zł a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 144.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały. Dokonane zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr  5 do projektu uchwały. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.799.988,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 23.278.716,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.980.120,12 zł;

2) dochody majątkowe 8.298.596,21 zł;

2. wydatki budżetu gminy 21.478.728,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.949.870,33 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.528.858,00 zł.

Przychody budżetu gminy 259.272,00 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 144.000,00 zł. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy 1.799.988,00 zł.

Uwag i pytań nie zgłoszono do przedstawionego projektu uchwały.

Omawiając projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów inspektor ds. remontów, inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mściwojów wyjaśnił, że uwzględniając długi okres obowiązywania oraz dużą ilość uwag zgłaszanych przez mieszkańców gminy do zapisów obowiązującego studium zasadnym jest przystąpienie do sporządzenia aktualnego studium. Podjęcie uchwały jest konieczne w celu rozpoczęcia jakichkolwiek prac nad studium. Uchwała  ta stanowi podstawę prawną do podejmowania przewidzianych ustawą czynności  proceduralnych, w tym do występowania o opinie i uzgodnienia do organów zewnętrznych. Prace nad studium będą trwały ok. 2 lat.

Po wysłuchaniu inspektora ds. remontów, inwestycji i planowania przestrzennego głos zabrał Wójt wyjaśniając, że prace nad studium są podzielone na 3 etapy:

1) prace przygotowawcze (ok. 5 miesięcy),

2) opracowanie projektu zmiany ( do ok. 11 miesiąca),

3) wprowadzanie zmian do projektu studium ( do ok. 18 miesiąca).

Uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Obrady posiedzenia opuściłinspektor ds. remontów, inwestycji i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Mściwojów.

Omawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej inspektords. gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzędzie Gminy Mściwojów wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Podjęcie uchwały jest obowiązkiem rady gminy. W przepisach jest wskazana maksymalna wartość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, od rady zależy jej wysokość. Inspektor przedstawił jak sytuacja tej opłaty przedstawia się w sąsiednich gminach oraz jakie wysokości stawek są przyjmowane przez rady. Nie jest właściwe podejmowanie stawki 0% według orzecznictwa. Po dyskusji nad wysokością stawki przyjęto, że wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej wynosić będzie 1 %.

Uwag i pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Obrady posiedzenia opuścił inspektor ds. gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzędzie Gminy Mściwojów.

3. Nie wniesiono pytań i uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

4. Sprawy różne.

W ramach spraw różnych poruszono:

K. Boberda zwrócił się z pytaniem o scenę gminną, kto ją ma i czy jest wypożyczana.

Wójt odpowiadając poinformował, że scena jest na stanie Szkoły Podstawowej w Targoszynie, nie jest wypożyczana na zewnątrz, służy tylko dla szkoły i na gminne imprezy okolicznościowe.

M. Drabowicz zwróciła się z zapytaniem czy powstanie w Snowidzy Dino.

Wójt odpowiadając poinformował, że najprawdopodobniej prywatna działka została sprzedana i będzie budowy market Dino, ale nikt z przedstawicieli Dino nie był u Wójta.

J. Kołodziejczyk zwrócił się z zapytaniem, co jest budowane za Godziszową.

Wójt odpowiadając poinformował, że powstaje za Godziszową obwód utrzymania drogi S3.

T. Budziński zwrócił się z prośbą o grys na drogi, remont budek drewnianych na boisku i udrożnienie rowu przez Snowidzę.

Wójt odpowiadając poinformował, że przez gminę prowadzona jest polityka oszczędności.

D. Wojciechowski zwrócił uwagę na konieczność zmiany przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie spuszczania psów ze smyczy i zakładania kagańców.

Wójt odpowiadając poprosił o przedstawienie propozycji zmiany na piśmie.

K. Opora zwrócił uwagę na problem ze światłem pod świetlicą w Baryczu oraz udrożnienie rowu między koleją a domkami.

J. Kołodziejczyk zwrócił się z prośbą o zamontowanie kosza na śmieci w Snowidzy Górnej.

Z. Łuniewski zwrócił się z prośbą o zamontowanie barierki na cieku Kałużnik za nr 23 w Zimniku w stronę Niedaszowa oraz udrożnienie rowów.

M. Drabowicz zapytała o segregację śmieci w gminie.

Wójt odpowiadając poinformował, że do końca lipca segregacja jest według starych zasad, odbiera stara firma. Najprawdopodobniej będzie segregacja u źródła, nie będzie zbiorczych kubłów na szkło, papier tylko każdy będzie miał worki do segregacji odpadów w domach.

Innych spraw różnych nie poruszano.

 

5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący zamknął posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

                           

Protokołowała:

Małgorzata Tomczuk–podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.