Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr VII.5.2019

VII Sesja w dniu 28 maja 2019

Obrady rozpoczęto 28 maja 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda

2. Tadeusz Budziński

3. Aleksander Czapla

4. Jerzy Delanowski

5. Małgorzata Drabowicz

6. Grzegorz Januszek

7. Jan Kołodziejczyk

8. Zbigniew Łuniewski

9. Henryk Michalak

10. Krzysztof Opora

11. Andrzej Puchała

12. Marek Rajnert

13. Tomasz Siczek

14. Waldemar Tłusty

15. David Wojciechowski

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Starosta Powiatu Jaworskiego – Aneta Kucharzyk

2. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze – Arkadiusz Delikatny

3. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze- Artur Bujak

4. Dzielnicowy Gminy Paszowice – Grzegorz Horoszko

5. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Jaworze – Mariusz Żydziak

6. Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa- Referat Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jaworze – Henryk Krupa

7. Radny Rady Powiatu Jaworskiego – Artur Stachera

8. Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

9. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

10. Sołtysi i kierownicy jednostek

 

Podjęte uchwały na VII sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr VII.57.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- uchwała Nr VII.58.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

- uchwała Nr VII.59.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

- uchwała Nr VII.60.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia VII sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

Na wniosek Pana Wójta jednogłośnie wyrażono zgodę na wprowadzenie do porządku podpunktu do punktu 8 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany porządku obrad przez dodanie podpunktu do punktu 8 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028, zgodnie z wnioskiem Pana Wójta.

Wyniki głosowania

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za (13)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, David Wojciechowski

NIEOBECNI (2)

Marek Rajnert, Waldemar Tłusty

Zmiana porządku obrad przez dodanie podpunktu do punktu 8 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028, zgodnie z wnioskiem Pana Wójta została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 13 radnych.

 

Porządek obrad w dalszej części sesji przedstawiał się następująco:

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego.

5. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego.

6. Informacja nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów w 2018r. i plany na 2019r.

7. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok

3) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów,

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty

4. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego.

Na wstępie Pan Przewodniczący podziękował Pani Staroście za przyjęcie zaproszenia i obecność na sesji oraz oddał jej głos. Pani Starosta podziękowała za zaproszenie, przedstawiła po krótce sytuację w powiecie jaworskim i w starostwie powiatowym, z jaką przyszło jej się zmierzyć na zajmowanym stanowisku.

Po wysłuchaniu Pani Starosty głos zabrali Radni pytając o infrastrukturę powiatową będącą na terenie gminy.

Radny Z. Łuniewski zapytał o przebudowę drogi relacji Niedaszów - Zimnik.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Jaworze udzielił odpowiedzi w temacie przebudowy w/w drogi. Przebudowa tej drogi jest zaplanowana w ramach tzw. „powodziówek”. W tym roku Starostwo nie otrzymało dofinansowania na tę drogę. Wniosek zostanie ponownie złożony w 2020r. lub w drugiej połowie 2019r. (nabór uzupełniający).

Radny T.Budziński zapytał o przebudowę drogi w Snowidzy wraz z dalszą budową chodnika.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Jaworze udzielił odpowiedzi w powyższym temacie. Jeśli uda się Starostwu uzyskać środki zewnętrzne na tę inwestycję to będzie ona wykonana. W chwili obecnej nie ma takich środków.

Radna M. Drabowicz zapytała o zasady koszenia rowów i poboczy wzdłuż dróg powiatowych

Kierownik Referatu Zarządu Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi w przedmiotowym zakresie. Wykonywane są dwa pokosy w ciągu roku, przystąpiono do wykoszenia rowów i poboczy.

Radny A.Czapla zapytał o remont drogi do „majątku” w Luboradzu.

Wójt udzielił odpowiedzi, gdyż jest to droga gminna. Droga planowana jest do przebudowy w ramach tzw. „powodziówek”. Na liście rezerwowej ta inwestycja jest na drugim miejscu. Może uda się inwestycje wykonać jak będzie drugi nabór w tym roku.

Radny H. Michalak zwrócił uwagę na zastoiska wody w nowej drodze powiatowej przez Targoszyn na wysokości posesji od nr 19 do nr 24.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Jaworze udzielił odpowiedzi w powyższym temacie. Do końca czerwca br. planowane jest usunięcie usterek przez wykonawcę przedmiotowej drogi.

Radny H. Michalak zwrócił uwagę na ubytki w drodze relacji Targoszyn – Goczałków.

Kierownik Referatu Zarządu Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi, że ubytki zostaną załatane w ramach bieżących napraw.

Radny H. Michalak również zwrócił uwagę na zalegające gałęzie przy poboczu w rowie.

Kierownik Referatu Zarządu Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi, że gałęzie zostaną uprzątnięte w pierwszej kolejności po zakupie sprzętu

Ponadto, Radny H. Michalak zwrócił uwagę na wyrwę w drodze relacji Targoszyn - Goczałków.

Radny A. Puchała zwrócił uwagę na konieczność naprawy drogi relacji Godziszowa- Jawor po budowie drogi ekspresowej S3.

Radny K. Boberda zwrócił się z prośba o wykoszenie w pierwszej kolejności poboczy drogi relacji Marcinowice- Drzymałowice, gdyż jest to droga dzieci do szkoły.

Radna M. Drabowicz zwróciła się z prośbą o usunięcie zastoiska wody przed wejściem do szkoły w Snowidzy

Kierownik Referatu Zarządu Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi, że po wizji w terenie sprawa zostanie załatwiona, być może partycypacja w kosztach.

Radny T. Budziński zwrócił uwagę na ubytki w drodze i poboczu oraz przycięcie drzew we wrześniu przy drodze relacji Snowidza-Godziszowa.

Radny H. Michalak podziękował za szybka reakcję w sprawie pozapadanych studzienek w chodniku.

Sołtys wsi Snowidza T. Kowalski zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie rzeki Modzel w Snowidzy.

Wójt odpowiadając poinformował, że właścicielem tej rzeki jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy. Ponadto, przypomniał że sołtys miał w tej sprawie wystosować pismo do właściciela.

Po wyczerpaniu pytań odnośnie infrastruktury powiatowej znajdującej się na terenie gminy zarządzono przerwę 5 minutową.

Obrady sesji opuściła Pani Starosta i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Po przerwie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze przedstawił informację nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego.

Po wysłuchaniu Pana Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze głos zabrał Radny A. Czapla zwracając uwagę na konieczność namalowania pasów dla pieszych w okolicach sklepu w Luboradzu. Ponadto, zwrócił uwagę na nasilenie ruchu ciężarowego na drodze relacji Mściwojów- Luboradz, a także potrzebę postawienia radaru w Luboradzu z uwagi na zbyt dużą prędkość poruszających się pojazdów przez wieś.

Odpowiadając Zastępca Komendanta poprosił o zgłaszanie wymienionych zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń, co przyczyni się do częstszych patroli Policji we wskazanych miejscach.

Radny T. Budziński zapytał czym jest miejsce publiczne.

Odpowiadając Zastępca Komendanta wyjaśnił, że miejscem publicznym jest miejsce gdzie gromadzi się 15 osób, a także park, skwer, boisko, teren przy sklepie, ulice itp. Definicja miejsca publicznego jest uregulowana w ustawie i uchwałach.

Radny Z. Łuniewski zwrócił się z prośbą o częstsze patrole w Zimniku, szczególnie z rana, nieoznakowanym samochodem.

Radny A. Czapla zapytał czy w zebraniu wiejskim w Luboradzu będzie mógł uczestniczyć dzielnicowy z terenu Gminy Mściwojów.

Odpowiadając Zastępca Komendanta poinformował, że nie będzie takiego problemu, tylko poprosił o poinformowanie wcześniej dzielnicowego o terminie zebrania.

Dyrektor SP Snowidza zwrócił uwagę na złe parkowanie aut przy wejściu do szkoły. Poprosił o interwencję w tym temacie.

Odpowiadając Zastępca Komendanta poprosił o zgłaszanie wymienionych zagrożeń w Krajowej Mapie Zagrożeń, co przyczyni się do częstszych patroli Policji we wskazanych miejscach.

Po wyczerpaniu punktu pod nazwą informacja nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego obrady opuścili Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze i Dzielnicowy Gminy Paszowice.

5. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego.

Informację na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Mściwojów oraz powiatu jaworskiego za 2018 rok  przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Po wysłuchaniu Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze głos zabrał Radny Z. Łuniewski pytając o fałszywe alarmy i stacjonarny nr alarmowy na komórkę, gdyż dzwoniąc na nr alarmowy łączy z powiatem świdnickim.

Odpowiadając Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wyjaśnił, że zdarzyły się fałszywe alarmy na terenie gminy, a nr na stacjonarną komórkę znajduje się na stronie PSP Jawor.

6. Informacja nt. działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów w 2018r. i plany na 2019r.

Informację na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Mściwojów w 2018r. i plany na 2019r. przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mściwojowie Tomasz Siczek.

Radni nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionej informacji.

7. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

Przystępując do rozpatrywania projektów uchwał Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie projekty uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Mściwojów przed sesją.

Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028..

Wyniki głosowania

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za (13)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, David Wojciechowski

NIEOBECNI (2)

Marek Rajnert, Waldemar Tłusty

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 13 radnych.

( Uchwała Nr VII.57.2019 w załączeniu )

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Wyniki głosowania

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za (13)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, David Wojciechowski

NIEOBECNI (2)

Marek Rajnert, Waldemar Tłusty

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 13 radnych.

( Uchwała Nr VII.58.2019 w załączeniu )

3) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej ustala się na 1% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Głosowano w sprawie:

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Wyniki głosowania

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za (13)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, David Wojciechowski

NIEOBECNI (2)

Marek Rajnert, Waldemar Tłusty

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 13 radnych.

( Uchwała Nr VII.59.2019 w załączeniu )

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów,

Głosowano w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów.

Wyniki głosowania

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

za (13)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, David Wojciechowski

NIEOBECNI (2)

Marek Rajnert, Waldemar Tłusty

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 13 radnych.

( Uchwała Nr VII.60.2019 w załączeniu )

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do przedłożonego przez Wójta sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Pan Przewodniczący poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy informujące o liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Jaworze w kadencji 2020-2023. Rada do końca października ma wybrać po 1 ławniku do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Jaworze. Pan Przewodniczący poinformował, że ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami w sprawie zgłaszania kandydatów, w tym kto może być ławnikiem zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

W ramach spraw różnych zgłoszono:

Radny K. Boberda złożył zapytanie w sprawie dalszych losów budynku szkoły w Marcinowicach.

Radny G. Januszek złożył trzy interpelacje:

- w sprawie zobowiązania KOWR do prawidłowego utrzymania działek nr 390/8 i 390/112 w Targoszynie oraz rozebrania wiaty na blokach,

- w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego, tj. znaku D-46 na wysokości posesji nr 97,77 i 66 w Targoszynie,

- w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego, tj. znaku B-18-8T "nie dotyczy pojazdów rolniczych" na drodze gminnej relacji Zbiornik Mściwojów-Targoszyn.

Radny Z. Łuniewski zapytał o obwodnicę Zimnika.

Odpowiadając Wójta wyjaśnił, że na razie nie ma rozmów w tym temacie z uwagi na nieobecność prezesa kopalni.

Radny T. Budziński zwrócił się z prośba o wykopanie pniaka jesiona oraz o wyrównanie drogi przy posesji nr 64, 75 w Snowidzy.

Radny D. Wojciechowski zwrócił się z prośbą o podanie oficjalnego terminu naprawy hydrantu w Siekierzycach.

Radny J. Kołodziejczyk zwrócił się z prośbą o ponowne wystąpienie do właściciela dz. nr 607/10 w Snowidzy o uporządkowanie i posprzątanie terenu.

Radny A. Puchała poprosił o wykoszenie placu zabaw w Godziszowej.

Radny A. Czapla zapytał o słup energetyczny na boisku w Luboradzu.

Sołtys wsi Snowidza T. Kowalski zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi przy posesji nr 58 w Snowidzy.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

11. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął VII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie. 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek

 

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.