Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr VIII.6.2019

VIII Sesja w dniu 26 czerwca 2019

Obrady rozpoczęto 26 czerwca 2019 o godz. 10:10, a zakończono o godz. 11:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda

2. Tadeusz Budziński

3. Aleksander Czapla

4. Jerzy Delanowski

5. Małgorzata Drabowicz

6. Grzegorz Januszek

7. Jan Kołodziejczyk

8. Zbigniew Łuniewski

9. Henryk Michalak

10. Krzysztof Opora

11. Andrzej Puchała

12. Marek Rajnert

13. Tomasz Siczek

14. Waldemar Tłusty

15. David Wojciechowski

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wója Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła

3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

4. Sołtysi i kierownicy jednostek

 

Podjęte uchwały na VIII sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr VIII.61.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania,

- uchwała Nr VIII.62.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018,

- uchwała Nr VIII.63.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- uchwała Nr VIII.64.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

- uchwała Nr VIII.65.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r.,

- uchwała Nr VIII.66.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

- uchwała Nr VIII.67.2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

 

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia VIII sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

 

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mściwojów za 2018 rok.

Przedstawienia raportu o stanie Gminy Mściwojów za 2018 rok dokonał Wójt Gminy Mściwojów. Raport o stanie gminy Mściwojów przygotowany został po raz pierwszy, na podstawie znowelizowanej w 2018 roku ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym Wójt przedłożył Radnym raport w dniu 31 maja br.. Dokument jest narzędziem kontrolnym, dzięki któremu mieszkańcy naszej gminy i radni mogą zyskać dokładną wiedzę o tym, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku. Raport podsumowuje działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

 

6. Debata nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2018 rok.

Po przedstawieniu przez Wójta raportu o stanie gminy za rok poprzedni przystąpiono do debaty nad tym dokumentem.

Przewodniczący poinformował, że nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się do debaty nad raportem.

Ponadto, nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Mściwojów za 2018 rok.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.

Z uwagi na brak zainteresowania wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok poprzedni zarówno ze strony mieszkańców jak i samych radnych przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.

 

Głosowano w sprawie:

udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania.

Wyniki głosowania

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 12 radnych.

( Uchwała Nr VIII.61.2019 w załączeniu )

 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

Przystępując do procedury absolutoryjnej Pani Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła wykonanie budżetu gminy za 2018 r. Sprawozdanie finansowe gminy sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady. Ponadto, radni wskazane sprawozdania otrzymali w terminach ustawowych.

Nie zgłoszono pytań, uwag do przedłożonych i przedstawionych sprawozdań.

 

1) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie pozytywnej opinii z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018r.

Nie zgłoszono pytań, uwag do przedłożonej i przedstawionej opinii.

 

2) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018.

Głosowano w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018.

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Zgodnie z art. 270 ust. 4  ustawy o finansach publicznych w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”, przy obecności 12 radnych podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Mściwojów za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

( Uchwała Nr VIII.62.2019 w załączeniu)

 

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018:

1) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018,

Po zatwierdzeniu sprawozdań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk Michalak  przedstawił opinię Komisji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok. Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przez Wójta Gminy – Wójt realizując  zadania  związane z  wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W dalszej części Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2018 rok.

 

2) przedstawienie opinii RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

Ponadto, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę  Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Nie zgłoszono pytań, uwag do przedłożonego i przedstawionego wniosku i opinii.

 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018 rok.

Po zapoznaniu z powyższymi dokumentami przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2018 rok.

Głosowano w sprawie:

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018 rok.

Wyniki głosowania

za: 6, przeciw: 0, wstrzymuje się: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (6)

Jerzy Delanowski, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty

wstrzymuje się (6)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Na sesji Przewodniczący mylnie stwierdził, że uchwała została przyjęta przy obecności 12 radnych 6 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymuję się”.

W załączeniu stosowne sprostowanie do ogłoszonego wyniku głosowania podpisane przez Przewodniczącego, które zostanie odczytane na najbliższej sesji Rady Gminy Mściwojów.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2018 rok nie została podjęta z uwagi na brak uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium skończyło się brakiem rozstrzygnięcia.

 

10. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Wyniki głosowania

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 12 radnych.

( Uchwała Nr VIII.63.2019 w załączeniu )

 

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Wyniki głosowania

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 12 radnych.

( Uchwała Nr VIII.64.2019 w załączeniu )

 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r.,

Nie zgłoszono pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r..

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyniki głosowania

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 12 radnych.

( Uchwała Nr VIII.65.2019 w załączeniu )

 

4) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

Wójt przedstawił plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów od dnia 1 września 2019 roku. Poinformował, że w dalszym ciągu VII i VIII klasy szkoły podstawowej z Snowidzy i szkoły podstawowej z Targoszyna będą miały zajęcia dydaktyczne w budynku po gimnazjum w Marcinowicach.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wójta głos zabrał Radny K.Boberda pytając czy VII i VIII będą się uczyć w Targoszynie.

Odpowiadając Wójt wyjaśnił, że mamy dwie szkoły podstawowe. Jedna w Snowidzy, druga w Targoszynie, która wchodzi w skład zespołu szkolno- przedszkolnego w Targoszynie. Nie ma szkoły podstawowej w Marcinowicach. VII i VIII klasy obu szkół mają zajęcia dydaktyczne w budynku po gimnazjum w Marcinowicach.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Wyniki głosowania

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 12 radnych.

( Uchwała Nr VIII.66.2019 w załączeniu )

 

5) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

Skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 przedstawia się następująco:

1) Tłusty Waldemar;

2) Puchała Andrzej;

3) Siczek Tomasz;

4) Drabowicz Małgorzata;

5) Kołodziejczyk Jan.

Brak przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości w przedstawionym składzie wynika ze zwiększonego narastającym wpływem spraw obciążenia sędziów.

Nie zgłoszono pytań i uwag do projektu uchwały w sprawiepowołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

Głosowano w sprawie:

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

Wyniki głosowania

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

za (12)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Andrzej Puchała, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (3)

Aleksander Czapla, Krzysztof Opora, Marek Rajnert

Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 12 radnych.

( Uchwała Nr VIII.67.2019 w załączeniu )

 

11. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych, wolnych wniosków i informacji poruszono:

Radny Z. Łuniewski zwrócił się z prośbą o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego w Zimniku na wysokości posesji nr 9-17 oraz wyczyszczenie studzienki naprzeciw świetlicy w Zimniku;

Radny D. Wojciechowski w imieniu Klubu Radnych pn. Radni dla Gminy Mściwojów złożył wniosek o zmianę przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów;

Radny H. Michalak zwrócił się z prośbą o zamieszczenie informacji o godzinach otwarcia ośrodka na drzwiach wejściowych do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie- odpowiadając Pani Kierownik GOZ poinformowała, że jeśli nie ma takiej informacji to zostanie ona umieszczona;

Radny J. Kołodziejczy złożył trzy interpelację:

- w sprawie zamontowania kosza na śmieci w Snowidzy Górnej na wysokości przystanku autobusowego,

- w sprawie zwrócenia się do odpowiednich instytucji o wykoszenie trawy na poboczu drogi w Snowidzy na wysokości nr 12,13 tj. łuk drogi,

- w sprawie ponownego zwrócenia uwagi właścicielowi działki nr 607/10 w Snowidzy Górnej o uporządkowanie terenu;

Radny K. Boberda zwrócił się z prośbą o zamontowanie tablicy informacyjnej w Drzymałowicach- odpowiadając Wójt poinformował, że tablica została już zamówiona;

Radny T.Siczek zwrócił się z prośbą o przeczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej na drogach gminnych w Mściwojowie na wysokości posesji nr 15  raz nr 47;

Radny T.Budziński zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi w Snowidzy na wysokości nr 75.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

12. Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął VIII sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mściwojów
Tomasz Siczek

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.