Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 26 czerwca 2019r.

 

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

Nieobecni: K.Boberda, A.Czapla, K.Opora

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:

1. Mariusz Foryś - Wójt Gminy

2.Waldemar Dziędzioła – Zastępca Wójta Gminy

3. Monika Białek – Skarbnik Gminy

4. Piotr Jaworski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

5. Dariusz Brzyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snowidzy

6. Piotr Pieniążek – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Targoszynie

7. I. Stachera – inspektor ds. rolnictwa i melioracji w Urzędzie Gminy Mściwojów

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja na temat sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

3. Informacja na temat cmentarzy komunalnych.

4. Omówienie stanu rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych.

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

6. Analiza uchwał na VIIII sesję Rady Gminy Mściwojów:

a) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania,

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018,

c) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018 rok.

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

e) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

f) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r.,

g) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

h) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

7. Informacja na temat projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020 oraz informacja na temat organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

8. Sprawy rożne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Informacja na temat sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie przedstawił informację na temat sytuacji finansowej ZGK. Poinformował, że sytuacja finansowa zakładu jest stabilna. Ponadto, Kierownik szczegółowo omówił informację nt. windykacji należności z tytułu zadłużenia za wodę, ścieki i czynsze za 2018 rok. Należności są windykowane przedsądowo ( upomnienie, wezwanie do zapłaty, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty ) oraz sądowo ( pozew, nakaz zapłaty, windykacja komornicza), a także po wyczerpaniu powyższych środków przez odcięcie od dostaw wody bieżącej i wskazanie punktu poboru wody.

Kierownik poinformował o należnościach za wodę i ścieki, czynsz mieszkaniowy oraz  czynsz za lokale użytkowe na dzień 31 grudnia 2018r. Przedstawił ile w 2018 roku wystawiono wezwań do zapłaty dot. należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, wezwań do zapłaty za lokale użytkowe, a także wezwań za czynsze mieszkaniowe.

W celu ułatwienia spłaty zadłużenia ZGK uruchomił program odpracowywania w/w należności. Ponadto, ZGK dąży do przedsądowej spłaty zadłużenia przez dłużników. W tym celu zawiera stosowne porozumienia. Dłużnik deklaruje miesięczne kwoty spłat zadłużenia. W sytuacji braku wywiązania się z zadeklarowanej umowy sprawa zostaje skierowana do sądu.

Po wysłuchaniu Kierownika ZGK głos zabrała Radna M. Drabowicz pytając ilu mieszkańcom odcięto dostęp do wody.

Odpowiadają Kierownik poinformował, że taka sytuacja miała miejsce w przypadku 3 nieruchomości. Punkt poboru wody został wskazany na oczyszczalni.

Radny W. Tłusty zapytał dlaczego nie odcinamy od wody więcej nieruchomości w celu skuteczniejszej windykacji należności.

Odpowiadając Kierownik wyjaśnił, że odcięcie od wody jest ostatnim krokiem windykacji należności, najpierw trzeba wyczerpać procedurę windykacji przedsądowej i sądowej.

Radny Z. Łuniewski zapytał o zaległości czynszowe i możliwość odpracowania długu.

Odpowiadając Kierownik wyjaśnił, że na wniosek dłużnika może zostać odpracowany dług w ramach prac interwencyjnych.

Kierownik przedstawił również sytuację zobowiązań wymagalnych jakie posiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie. W związku z wystąpieniem trudnego do zlokalizowania wycieku wody w sieci w Godziszowej nastąpił znaczny wzrost zużycia za wodę, która jest pobierana od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Jawora. Awaria została zdiagnozowana i usunięta po ok. 2,5 miesiąca, ale za pobór wody należało zapłacić. Zwłoka w zapłacie spowodowana była brakiem środków obrotowych na koniec 2018 roku. Zobowiązania wymagalne na koniec maja br. wynosiły ponad 68.000,00 zł. ZGK wystąpił o rozłożenie zaległości na raty. Została wydana decyzja w przedmiotowym zakresie przez  Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Jawora. W związku z tym do 20.11.2019r. zadłużenie ma w całości zostać spłacone w ratach miesięcznych po 11.489 zł poczynając od czerwca br.. Odsetki od zobowiązania wynoszą ok. 1.000 zł, ale nie są już naliczane w wyniku zawartego porozumienia.

Po wysłuchaniu Kierownika ZGK głos zabrał Radny J. Delanowski pytając o ilość poboru wody  z Jawora do Snowidzy, Barycza i Godziszowej.

Odpowiadając, Kierownik poinformował, że pobór wynosi ok. 100 kubików na dobę.

Radna M. Drabowicz zapytała o częstotliwość robienia badania jakości wody.

Odpowiadając Kierownik ZGK poinformował, że co 2 miesiące jest robione badanie mikrobiologiczne wody, a raz do roku jest wykonywane kompleksowe badanie jakości wody. Ponadto, od 2016 roku wykonywane jest również badanie radiologiczne. Kierownik również poinformował, że woda jest chlorowana, ale wyniki są w normie, woda jest dobrej jakości.

Radna M. Drabowicz poprosiła o umieszczenie wyników badań jakości wody na stronie gminy, gdyż mieszkańcy często pytają o jakość bieżącej wody.

Radny G. Januszek zapytał z jakich środków są spłacane zobowiązania wymagalne.

Odpowiadając Kierownik poinformował, że zadłużenie spłacane jest ze środków własnych.

Innych pytań, uwag nie zgłoszono.

 

3. Informacja na temat cmentarzy komunalnych

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie przedstawił informację na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych na terenie gminy w Snowidzy i Targoszynie oraz obowiązujących opłat.

Po wysłuchaniu Kierownika głos zabrała Radna M.Drabowicz z prośbą o wykoszenie cmentarza w Snowidzy.

Innych pytań, uwag nie zgłoszono.

 

4. Omówienie stanu rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych.

Stan rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych przedstawiła Inspektor ds. rolnictwa i melioracji w Urzędzie Gminy Mściwojów. Poinformowała o ciekach wodnych płynących przez gminę oraz o ilości rowów znajdujących się na terenie gminy. Ponadto poinformowała Radnych, że nie ma już programu„ Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, dzięki któremu mogliśmy pozyskać pracowników interwencyjnych do oczyszczania rowów.

Po wysłuchaniu Pani Inspektor głos zabrał Radny W. Tłusty pytając o wyczyszczenie Wierzbiaka.

Odpowiadając Pani Inspektor poinformowała, że do końca roku ma zostać wyczyszczony zgodnie z pismem z Wód Polskich.

Innych pytań, uwag nie zgłoszono.

 

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r. omówiła Pani Skarbnik Gminy. Pani Skarbnik zapoznała również z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie pozytywnej opinii z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018r. Zaplanowane dochody zrealizowano w 93,19 % planowanej kwoty rocznej. Dochody bieżące wykonano na kwotę  16.037.152,16 zł (99,68% planu), a dochody majątkowe na kwotę 4.383.639,40 zł (75,25%) planowanej kwoty. Zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w 94,16 %  w stosunku do kwot zaplanowanych.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 13.954.158,34 zł (92,44% planu), wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 6.879.809,77 zł ( 97,77% planu).Wykonany budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 413.176,55 zł, przy planowanym w kwocie 213.141,96 zł. Sfinansowanie deficytu nastąpiło z części środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych. Wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniósł 2.082.993,82 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag, pytań.

 

6. Analiza uchwał na VIIII sesję Rady Gminy Mściwojów:

a) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mściwojów wotum zaufania,

b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za rok 2018,

c) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2018 rok.

Nie zgłoszono uwag, pytań do powyższych projektów uchwał.

 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 omówiła Pani Skarbnik. Poinformowała, że w Wieloletniej Prognozi Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019- 2028 dokonuje się zmian polegających na zmianie brzmienia załączników nr 1,2 i 3.W roku 2019 wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków zarówno w zakresie bieżących jak i majątkowych. Zmiany te wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Mściwojów i Zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w budżecie gminy Mściwojów na rok 2019.

W roku 2019 dokonano zmian w dochodach budżetu gminy Mściwojów. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 1.385.662,46 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 594.951,21zł, w tym między innymi :

- zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 26.917,90 zł,

- zwiększenia dochodów z tyt. podatków i opłat ( podatek od nieruchomości) 161.000,00 zł,

- zmniejszenia dochodów z tyt. subwencji ogólnej 33.265,00 zł,

- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 418.835,21 zł

W roku 2019 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 790.711,25 zł, w tym :

- z tyt. sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 384.710,27 zł (planowana sprzedaż dz. nr 159/3 w Grzegorzowie),

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa o kwotę 406.000,98 zł (zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” zmianie uległa całkowita wartość zadania wraz z kwotą dotacji celowej przyznanej przez Województwo Dolnośląskie).

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

W budżecie na rok 2019 dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 1.667.662,42 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 551.662,42 zł, w tym między innymi :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 8.672,91 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 125.455,26 zł,

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 796.000,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 320.000,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Wynik budżetu w roku 2019 nadwyżka budżetowa zmniejsza się o kwotę 281.999,96 zł. W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Przychody:

W roku 2019 przychody zwiększa się o kwotę 281.999,96 zł tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

W pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Rozchody :

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

Kwota długu:

W 2019 roku oraz w pozostałych latach objętych prognozą planowana kwota bez zmian.

Prognoza kwota długu, sposób finansowania spłaty długu i relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów stanowiącym załącznik nr 2 proponowane zmiany dotyczą pozycji w zakresie wydatków majątkowych:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) :

- pozycja 1.3 łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 652.000,00zł ( poz. 1.3.2.1  zadanie pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” zmianie uległa całkowita wartość zadania z kwoty 450.000,00 zł na kwotę 1.102.000,00 zł), w pozostałych latach objętych prognozą bez zmian.

 

e) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok,

Zmiany budżetu na 2019r. omówiła Pani Skarbnik. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 479.000,04 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 11.468,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 467.532,04 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 617.000,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł , a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 652.000,00 zł w związku z budowa chodnika wraz odwodnieniem w m. Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363. Ponadto, dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu gminy w 2019 r. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.661.988,04 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

dochody budżetu gminy 23.767.375,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.001.247,21 zł;

2) dochody majątkowe 8.766.128,25 zł;

wydatki budżetu gminy 22.105.387,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.924.529,42 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.180.858,00 zł.

Przychody budżetu gminy 397.271,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 281.999,96 zł. Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy 1.661.988,04, zł.

Po wysłuchaniu Pani Skarbnik pytań i uwag nie zgłoszono do przedstawionych zmian budżetu gminy na 2019r.

 

f) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r.,

Projekt uchwały omówił Zastępca Wójta. W związku z koniecznością zwiększenia w 2019 roku  pierwotnie planowanych do poniesienia w 2019 roku wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Gminy w zakresie pomocy rzeczowej na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wraz                         z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363", § 2 uchwały nr XXXVI.211.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej, zmienionej uchwałą nr XLI.237.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr II.17.2018 Rady Gminy Mściwojów                   z dnia 28 grudnia 2018 r., otrzymuje brzmienie: "Pomoc rzeczowa polegać będzie na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania o którym mowa w § 1,oraz poniesieniu na ten cel wydatków inwestycyjnych ze środków budżetu Gminy na 2018 i 2019 rok w łącznej wysokości 662.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), z czego ze środków budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 5.412,00 zł, a ze środków budżetu Gminy na 2019 rok                    w wysokości 656.588,00 zł."

Uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

 

g) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

Projekt uchwały został omówiony przez Wójta i Zastępcę Wójta. W związku z tym, że obecna uchwała miała charakter przejściowy, zasadne jest określenie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenia granicach obwodów szkół podstawowych na okres od 01 września 2019 roku. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie klas VII i VIII ze szkoły w Targoszynie i ze szkoły w Snowidzy będą uczyć się  w budynku szkolnym w Marcinowicach. Mamy dwie szkoły podstawowe w Targoszynie i w Snowidzy, ale zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech budynkach, tj. Marcinowice, Snowidza, Targoszyn.

Uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

 

h) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.

Ustalono skład zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023:

1) Tłusty Waldemar;

2) Puchała Andrzej;

3) Siczek Tomasz;

4) Drabowicz Małgorzata;

5) Kołodziejczyk Jan.

W związku z brakiem możliwości oddelegowania sędziego do pracy w zespole odstąpiono od powoływania przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości do składu zespołu opiniującego.

Uwag i pytań nie zgłoszono do projektu uchwały.

 

7. Informacja na temat projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020 oraz informacja na temat organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Informację na temat projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020 oraz informację na temat organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji przedstawili Dyrektorzy szkół z terenu gminy.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Targoszynie przedstawił po krótce arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020, w tym ilość nauczycieli zatrudnionych w przeliczeniu na etaty, godziny do dyspozycji dyrektora. Dyrektor omówił funkcjonowanie gminnego przedszkola. Poinformował o realizowanych programach, m.in. aktywna tablica.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snowidzy przedstawił po krótce arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020. Poinformował, że w czasie wakacji planowany jest remont dachu na hali gimnastycznej.

Dyrektorzy poinformowali, że w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Targoszynie będzie zorganizowana półkolonia pod hasłem „ Wakacje  na  wsi – wesoło, aktywnie, bezpiecznie” w terminie 29.07.2019 r. – 09.08.2019 r. od godz. 9.00 – 15.00. Organizatorami półkolonii są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie oraz obie szkoły podstawowe.

Po wysłuchaniu dyrektorów głos zabrał Radny T. Budziński pytając czy w roku szkolnym 2019/2020 dzieci będą dowożone gimbusem.

Odpowiadając Wójt poinformował, że po przeglądzie będzie podjęta decyzja czy opłaca się naprawiać gimbusa, aby był zdatny do dowożenia dzieci do szkół.

Radny J. Kołodziejczyk zapytał czy będzie zorganizowany dowóz dzieci z Grzegorzowa.

Odpowiadając Wójt poinformował, że jeśli dzieci będą chodzić z Grzegorzowa do szkoły w Snowidzy to gmina musi zapewnić dowóz.

 

8. Sprawy różne.

W ramach spraw różnych poruszono:

Radna M. Drabowicz zapytała do termin zakończenia remontu świetlicy wiejskiej w Snowidzy

Odpowiadając Zastępca Wójta poinformował, że według dokumentacji przetargowej planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2019r.

Radny J. Kołodziejczyk zasygnalizował temat lamp oświetlenia ulicznego.

Odpowiadając Wójt poinformował, że w temacie lamp oświetlenia ulicznego trzeba będzie zwołać komisję wyjazdową (sierpień/wrzesień) w celu weryfikacji punktów i wybranie najpilniejszych do realizacji z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe.

Radny T. Siczek zwrócił się z prośbą o przeczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej na drogach gminnych w Mściwojowie na wysokości posesji nr 15 oraz nr 47.

Radna M. Drabowicz zwróciła się z prośbą o przeczyszczenie studzienki kanalizacji burzowej na wysokości baru w Snowidzy.

Odpowiadając Wójt poprosił o złożenie interpelacji na piśmie w przedmiotowym zakresie.

Innych spraw różnych nie poruszano.

 

9. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący zamknął posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

Protokołowała:

Małgorzata Tomczuk–podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.