Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr IX.7.2019

IX Sesja w dniu 27 września 2019

Obrady rozpoczęto 27 września 2019 o godz. 09:30, a zakończono o godz. 10:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Boberda

2. Tadeusz Budziński

3. Aleksander Czapla

4. Jerzy Delanowski

5. Małgorzata Drabowicz

6. Grzegorz Januszek

7. Jan Kołodziejczyk

8. Zbigniew Łuniewski

9. Henryk Michalak

10. Krzysztof Opora

11. Andrzej Puchała

12. Marek Rajnert

13. Tomasz Siczek

14. Waldemar Tłusty

15. David Wojciechowski

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.Wójt Gminy Mściwojów- Mariusz Foryś

2. Zastępca Wójta Gminy Mściwojów – Waldemar Dziędzioła

3. Skarbnik Gminy Mściwojów – Monika Białek

4. Sołtysi i kierownicy jednostek

 

Podjęte uchwały na IX sesji Rady Gminy Mściwojów:

- uchwała Nr IX.68.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

- uchwała Nr IX.69.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

 

1.Otwarcie sesji.

Otwarcia IX sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przed przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Gminy Mściwojów Pan Przewodniczący Rady Gminy przeczytał sprostowanie do ogłoszonego wyniku głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2018 podczas VIII sesji Rady Gminy Mściwojów odbytej dnia 26 czerwca 2019r. Uwag i pytań do protokołu nie wniesiono. W związku z powyższym Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół z ostatniej sesji uważa się za przyjęty.

4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono. 

5. Rozpatrzenie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028,

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Głosowano w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028.

Wyniki głosowania

za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski.

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2019-2028 została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr IX.68.2019 w załączeniu )

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Nie zgłoszono uwag i pytań do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Głosowano w sprawie:

zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok.

Wyniki głosowania

za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

za (15)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2019 rok została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych.

( Uchwała Nr IX.69.2019 w załączeniu )

6. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie.

Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2018 przestawiła Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Uwag i pytań nie zgłoszono do przedstawionej informacji. 

7. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

W ramach spraw różnych, wolnych wniosków i informacji poruszono:

Radny G. Januszek złożył dwie interpelacje:

- w sprawie w sprawie uzupełnienia oznakowania pionowego w Sołectwie Targoszyn,

- w sprawie montażu progów zwalniających we wsi Targoszyn – osiedle od nr 1 do nr 4

Radny J. Kołodziejczyk złożył wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy na 2020r. środków finansowych na budowę chodnika przy drodze powiatowej na wysokości posesji nr 1 i 2 w Snowidzy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie zaprosiła na „Białą Sobotę” dnia 05.10.2019r. od godz. 9 do godz. 14 w Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

Innych spraw różnych, wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono. 

8. Zamknięcie sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął IX sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mściwojów
 Tomasz Siczek

 

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.