Na podstawie Zarządzenia nr 0050.107.2019 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 08.11.2019r. zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie gminy do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Dzień 13 listopada 2019 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 27 listopada 2019 roku jako dzień ich zakończenia.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 pok. nr 17 (sekretariat), drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@msciwojow.pl

Narzędziem do konsultowania programu jest Formularz konsultacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.107.2019 z dnia 08.11.2019 r.