W związku z zakończeniem procedury związanej ze scalaniem gruntów w miejscowości Niedaszów uprzejmie prosi się właścicieli gruntów biorących udział w postępowaniu scaleniowym do zgłaszania się do Urzędu Gminy Mściwojów, pokój nr 4 – celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, które obowiązują od dnia 22 maja 2019 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Mściwojów informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 6 i ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) zwalnia się od podatku rolnego grunty otrzymane w drodze wymiany lub scalenia na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą  na obniżeniu  podatku w pierwszym roku 75% i w drugim 50%.

Powyższe zwolnienie Wójt Gminy Mściwojów przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika.

Wniosek należy złożyć w tut. Urzędzie w pokoju nr 4  w godzinach od 7:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem tel. 76/878-85-26.

 

                                                                                              Wójt Gminy Mściwojów