OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza  przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż samochodu marki autobusu  marki AUTOSAN SA TRAMP (GIMBUS) używany

Rodzaj pojazdu: Autobus  marki  AUTOSAN SA TRAMP, nr rejestracyjny DJA X 070, rok produkcji 2005,  nr VIN SUASW3RAP5S680539, rodzaj paliwa ON.

Cena wywoławcza   - 8 500,00 zł,

Informacje o samochodzie; kontakt Elżbieta Soroka , tel. kom.76 8788534

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu na samochód jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 850, 00 zł ( słownie: osiemset pięćdziesiąt  złotych ) na konto Nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r.

2. Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości.

3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na podany nr konta.

4. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy kupna – sprzedaży samochodu przez osobę, która wygrała przetarg.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie  (sala narad).

6. Autobus można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą do tego upoważnioną dokładnej godziny wizji w miejscu zaparkowania.

7. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

8. Pojazd zostanie przekazany nabywcy, po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe nr 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005 w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.


 

 

REGULAMIN
przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż Autobusu (GIMBUS)

§ 1. Organizatorem ustnego przetargu, zwanego dalej " przetargiem " jest Gmina Mściwojów.

§ 2. Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji).

§ 3. 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie wadium, wynoszącego 10% ceny wywoławczej tj. 850,00 zł , w terminie do 20 lutego 2020 r. i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 4. Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna pełni funkcje przewodniczącego.

§ 5. 1.  Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji i zaznaczając, że jest to przetarg I i podaje do wiadomości:

1) przedmiot przetargu,

2) cenę wywoławczą,

3) wysokość wadium,

4) minimalne postąpienie w wysokości 100,00 zł.

5) termin uiszczenia ceny nabycia,

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu , które zaszły po ogłoszeniu przetargu.

2. Przewodniczący Komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu.

3. Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

§ 6. 1.  Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży.

3. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przeprowadzenia przetargu.

5. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.

§ 7. 1.  Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:

1) Określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

2) Imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

3) Wysokość ceny wywoławczej,

4) Najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

5) Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,

6) Wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu,

7) Wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu

8) Wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuję przewodniczący i członkowie komisji przetargowe.

§ 8. Organizator przetargu może go unieważnić lub odwołać bez podania przyczyny.